Tiểu Tòa Thánh An Thái - Bình Định


Tiểu Tòa Thánh  An Thái - Bình Định

Tiểu Toà Thánh An Thái
Xây dựng năm 1956,Khánh thánh 14-2 Âm lịch (1957)
Địa chỉ: Thôn An Thái, Xã Nhơn Phúc, Huyện An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056 3. 837 607(tại Văn phòng Ngũ Hành Tòa - Tiểu Tòa Thánh) Tiểu Tòa Thánh  An Thái - Bình Định
Hiệp thiên đài


Ban Cai Quản Tiểu Toà Thánh An Thái
Nhiệm kỳ II (2007 - 2012)

Đỗ Phe

1940

QuyềnThái Đầu Sư

Trưởng Ban Cai Quản

Đặng Thạnh

1939

Phối Sư - Quyền Tứ Bửu

Phó Trưởng Ban

Hà Văn Trọng

1939

Quyền Ngọc Đầu Sư

Trần Văn Thái

1937

Giáo Sư

Thư Ký

Phan Minh Công

1939

Giáo Sư

Nguyễn Văn Lễ

1950

QuyềnTây Sư

Phụ trách Đạo tràng

Nguyễn Hiếu

1945

Giáo Sư

Lương Quốc Tuấn

1947

QuyềnBắc Sư

Thủ Bổn

Đặng Thành Công

1940

QuyềnThượng Đầu SưĐỊA CHỈ LIÊN LẠC NHẬN LÒNG THÀNH HỶ CÚNG CỦA QUÍ VỊ ĐẠO TÂM:
Tiểu Tòa Thánh An Thái: 
Địa chỉ: thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
Điện thoại: 056 3 610 607 (tại Văn phòng Ngũ Hành Tòa - Tiểu Tòa Thánh) 
Đại diện: Ngài Quyền Thái Đầu Sư (Đỗ Phe),Trưởng Ban Cai Quản Tiểu Tòa Thánh An Thái,Phó Trưởng ban Hội Đồng Chưởng Quản của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý. Điện thoại di động: 01658168089

———————————d&c———————————