THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
BÌNH NHÂM  

Thánh Thất BÌNH NHÂM

Cổng chính Thánh thất Bình Nhâm 
Xây dựng năm 1966  = Tái thiết năm 2010

Thánh Thất BÌNH NHÂM

Thánh Thất Bình Nhâm. Xây dựng: 1966..Tái thiết: lần II năm 2010
Địa chỉ: Ấp Bình Thuận, Xã Bình Nhâm, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.753.537

Ban Cai Quản nhiệm kỳ III : 2010 – 2015:

Gồm 6 vị:

1.- Đoàn Thị Năm - 1943 - Giáo sư - Trưởng Ban
2.- Nguyễn Thị Hoà Bình - 1945 - Giáo sư - Phó Trưởng Ban
3.- Huỳnh Văn Răng - 1936 - Phối sư,  Phó Trưởng Ban - Chủ Thánh Thất
4.- Võ Văn Tư - 1954 - Giáo hữu - Thư ký
5.- Mai Văn Đo - 1950 - Giáo hữu,  Phụ trách Đạo tràng - Lễ viện
6.-Nguyễn Anh Tuấn - 1947 - Giáo sư - Thủ bổn

———————————d&c———————————