ĐỆ TAM TIỂU THỜI

(1938 – 1947)

*

NĂM 1938

                50- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 30 :

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản Mùa Xuân năm 1938. Dày 40 trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen Mytho.

 

                51-   ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 31 :

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản  Mùa Xuân năm 1938. Dày 42  trang, khỗ giấy 14 x 22 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen Mytho.

               

                52-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 32 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa Hạ năm 1938. Dày 192 trang, khỗ giấy 15 x 20. In tại  Nhà in Khuong Nguyen Mytho.

               

                53- ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 33 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa  Thu năm 1938. Dày 106 trang, khỗ giấy 14 x 21. In tại  Nhà in Khuong Nguyen Mytho.

                54- ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 34 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa Đông năm 1938. Dày 104  trang, khỗ giấy 14 x 21. In tại  Nhà in  Đông Phương, 125  Cây Mai, Cholon.

(Toà soạn : Toà Thánh Định Tường, Làng Mỹ Phong, Tổng Thạnh Phong -Mytho.- Route de Bentranh.)

 

                55- CHÍ HẢO :                                                       

                Toà Thánh Định Tường xuất bản tháng 10-1938 in trên khỗ giấy 12 x 16, dày 102 trang. In tai Nhà in J. Việt-Saigon

 

NĂM  1939

                56- ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 35 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa  Xuân  năm 1939. Dày 72 trang, khỗ giấy 14 x 21. In tại  Nhà in Khuong Nguyen Mytho.

               

                57-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 36 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa Hạ  năm 1939. Dày 102 trang, khỗ giấy 14 x 21. In tại  Nhà in Khuong Nguyen Mytho.

               

                58-   ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 37 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa  Thu  năm 1939. Dày 102 trang, khỗ giấy 14 x 21. In tại La Lumière My Tho.

               

                59-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 38 :

                Do Toà Thánh Định Tường xuất bản mùa Đông  năm 1939. Dày 102 trang, khỗ giấy 14 x 21. In tại La Lumière My Tho.

               

                60- KINH TRUNG THIÊN 1939 :                     

                Toà Thánh Định Tường xuất bản lần I, tháng 11-1939. In trên khỗ giấy 15 x 21, dày 72 trang. In tại hiệu Đông Phương Cholon.

                [Đây là quyển Trung Thiên đầu tiên của Tam-Tiểu-thời, ban hành các chi tiết hành lễ tứ thời, hình thành chương trình hành lễ. . . . .] 

 

                61-  LUẬT BÌNH QUÂN  QUYỂN I :

                Do Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, năm Kỹ Mão 1939. In trên khỗ giấy 14 x 19,  dày 114 trang. Nơi in không rõ.

               

                62- THANH TỊNH PHẨM-SÁM HỐI KINH

(Phẩm thứ nhứt) :

                Do Tam Kỳ Nguyên Nguyên Bản Bản-Chơn lý tầm nguyên (Tân An) in tại Nhà in Ánh Sáng Mỹ Tho. Trình bày trên khổ giấy

12 x 16 cm, dày 20 trang.

                Đây là phẩm Kinh Sám hối dài, Ngôi Chị Thể Liên Tiên Nữ giáng Đàn năm 1939 tại Rạch giá Kiên giang, Hội thánh lúc đó (không rõ lý do) ban hành sót. Bản Kinh nầy chúng tôi sưu tầm được bản gốc từ các vị Chức sắc Chơn Lý Tầm Nguyên qua giúp đở của Đạo huynh Huệ Nhẩn Chức việc Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (TP Hồ Chí Minh).

                Ngoài ra, được biết còn một bài Sám hối dài (Phẩm thứ hai), cũng của Ngôi Chi giáng bút, Song chúng tôi chưa tìm được. Kính mong quí Đạo tâm, nếu có xin cung cấp giúp HT hoặc tiếp tục gia công tìm giúp. HT chân thành cám ơn.

 

                63- CHÁNH TÀ YẾU LÝ CHÚ GIẢI :

                Do Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I Kỹ Mão niên (1939). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 14 cm. Dày 76 trang. Chế bản in tại Nhà in La Lumière Mỹ Tho.

 

                64-   BỐ CÁO SỐ 6 :

                 Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I vào tháng 10 năm 1939. Trình bày trên khỗ giấy  12 x 16 cm. Dày 27 trang. In tại Nhà in Mỹ Tho.

[Quyển nầy thuộc tư liệu hành chánh đạo sự, nên không ban hành rộng rải] 

 

NĂM  1940

                65- BỐ CÁO SỐ 9 :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm 1940. Trình bày trên khỗ giấy 12 x 14cm. Dày 38  trang. Nơi in không rõ. 

[Quyển nầy thuộc tư liệu hành chánh đạo sự, nên không ban hành rộng rải]

 

                66- LUẬT BÌNH QUÂN QUYỂN 2 :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  Canh Thìn niên 1940. In trên khỗ giấy 14 x 19,  dày 88  trang. Nơi in không rõ.

 

                67-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 39 :                 

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Xuân 1940. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 190 trang. In tại La Lumière My Tho.

 

                68-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 40 :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Hạ 1940. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 158 trang. In tại La Lumière My Tho.

 

                69-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 41 :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Thu 1940. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 130 trang. In tại La Lumière My Tho.

 

                70-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 42 :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Đông  1940. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 130 trang. In tại La Lumière My Tho.

 

                71- ĐỊNH CHỈ HỒI CHƠN :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm Canh Thìn  (1940). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 16 cm. Dày 18 trang. In tại La Lumière My Tho. 

 

                72- HIẾU TÂM :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm Canh Thìn  (1940). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 16 cm. Dày 12 trang. In tại La Lumière My Tho.

 

                73- ĐIỀU LỆ CHUNG VỀ TRẬT TỰ CỦA ĐẠO

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm Canh Thìn  (1940). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 16 cm. Dày 6  trang. In tại La Lumière My Tho.

 

                74-  KỆ GIÓNG U-MINH NỮ PHÁI :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm Canh Thìn  (1940). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 16 cm. Dày 8 trang. In tại La Lumière My Tho.

               

                75- TIỂU LỊCH SỬ PHÁP VĂN :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, tháng  4 năm 1940. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21  cm. Dày 160 trang. In tại  Nguyễn Đức Saigon. 

 

NĂM  1941

                76- ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 43 :

            Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Xuân  1941. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 164 trang. In tại Nhà in La Lumière  Mytho

               

            77-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 44 :

            Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Hạ 1941. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 136  trang. In tại Nhà in La Lumière Mytho

 

78-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 45 :

            Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Thu  1941. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 136   trang.In tại Nhà in La Lumière Mytho

 

             79-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 46 :

            Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Đông  1941. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày  134 trang. In tại Nhà in La Lumière Mytho

 

                80-  CHỮ TU :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm  Tân Tỵ (1941). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 16 cm. Dày 58  trang. In tại Nhà in La Lumière Mytho.

 

                81- SỔ THÂU XUẤT PHỎNG ĐỊNH :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm Tân Tỵ (1941). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 16 cm. Dày 28 trang. In tại Nhà in La Lumière Mytho. [Bản dự toán ngân sách hàng năm]

 

                82- KINH TRUNG THIÊN :   (Ấn  bản năm 1941)

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm Tân Tỵ (1941). Trình bày trên khỗ giấy 12 x 14 cm. Dày 116  trang. In tại Nhà in La Lumiere Mytho. (Tái bản từ quyển Trung Thiên 1939 không có sủa chửa)

 

NĂM  1942

                83-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 47 :

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I, Mùa Xuân  1942. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 120 trang. In tại Nhà in Mytho.

               

                84-  TU CHƠN THIỆP QUYẾT CHÚ GIẢI :        

                Tòa Thánh Định Tường xuất bản lần I,  năm 1942. Trình bày trên khỗ giấy  14 x 16  cm. Dày 100  trang. In tại Nhà in Mytho.

 

NĂM  1947

                85- ĐẠO QUI LÝ NHIỆM 1 :

                Toà Thánh Định Tường ấn hành năm 1947. Trình bày trên khổ giấy  12 x 17 cm. Dày 173 trang. In tại Nhà in Nguyễn Đức Saigon. Đây là quyển kinh do Đại Đức Tam Tôn, Ngọc-Chơn-Long, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài (Thế danh Lê-Văn-Được sắp soạn năm 1947)

 

                86- THIÊN ĐẠO CHƠN TRUYỀN QUYỂN I :

                Tòa Thánh Định Tường – Hội Thánh Chơn Lý ấn hành lần I, năm 1947. Trình bày trên khổ giấy 14 x 21 cm. Dày 289 trang. In tại Nguyễn Đức  Saigon. Đây là một trong 3 quyển Thiên Đạo Chơn Truyền ( trọn  bộ) do Đại Đức Bửu An Thiên, Chưởng-Quản Cữu-Trùng Đài (Thế danh Nguyễn-Văn-Ca, sắp soạn năm 1947)

 

                87-THIÊN ĐẠO CHƠN TRUYỀN QUYỂN II :

                Tòa Thánh Định Tường – Hội Thánh Chơn Lý ấn hành  lần I, năm 1947. Trình bày trên khổ giấy 14 x 21 cm. Dày 320 trang. In tại Nguyễn Đức  Saigon. Đây là một trong 3 quyển Thiên Đạo Chơn Truyền ( trọn  bộ) do Đại Đức Bửu An Thiên, Chưởng-Quản Cữu-Trùng Đài (Thế danh Nguyễn Văn-Ca) sắp soạn năm 1947.

 

                 88-THIÊN ĐẠO CHƠN TRUYỀN QUYỂN III

                Tòa Thánh Định Tường – Hội Thánh Chơn Lý ấn hành lần I, năm 1947. Trình bày trên khổ giấy 14 x 21 cm. Dày 182 trang. In tại Nguyễn Đức  Saigon. Đây là một trong 3 quyển Thiên Đạo Chơn Truyền ( trọn  bộ) do Đại Đức Bửu An Thiên sắp soạn năm 1947.

 

NĂM 1951

                89-  ĐẠO QUI LÝ NHIỆM II :

                Tòa Thánh Định Tường – Hội Thánh Chơn Lý ấn hành  lần I, năm 1951. Trình bày trên khổ giấy 12 x 17 cm. Dày 22 trang. In tại  Nhà in Ánh Sáng  Mytho. Đây là  quyển Đạo qui lý nhiệm bổ sung thêm phần sót những bài cần yếu  trong quyển  ĐQLN.I,  của ĐĐ Tam Tôn sắp soạn năm Đinh Hợi (1947)

 

                90- KINH TRUNG THIÊN (Ấn bản 1955)

                Toà Thánh Định Tường – Hội Thánh Chơn Lý tái bản năm 1955,  có bổ sung,  từ những quyển Trung Thiên xuất bản trước đây. Trình bày trên khổ giấy 14 x16 cm. Dày 122 trang. In tại Nhà in Nguyễn Đức 39, Colonel Grimaud Saigon.

 

NĂM  1952

                91-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 48 :

                Do Toà Thánh Định Tường , Thánh Thất Châu Thành (Hộ Nhì Điều Hoà) – Hội Thánh Chơn Lý, xuất bản lần I, Nhâm Thìn niên (1952). Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21cm. Dày 108. In tại Nhà in Nguyễn Đức 39, Colonel Grimaud Saigon.

 

                92-  NGÀN KHUYÊN :

                Do Hội Thánh Chơn Lý – Toà Thánh Định Tường xuất bản lần I, năm 1952. Nơi in không rõ. Đây là quyển tập họp 1.000 vé kinh (thực tế là 907 vé), trong mỗi vé đều  có chữ Khuyên.

 

NĂM  1954

                93-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 49 :

                 Hội Thánh Chơn Lý – Tòa Thánh Định Tường (Xã Mỹ Phong, Quận Chợ gạo – Mỹ Tho) xuất bản lần I, năm 1954. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 192 trang. In tại Nhà in Nguyễn Đức 39, Colonel Grimaud Saigon.

 

                94-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 50 :

                Hội Thánh Chơn Lý – Tòa Thánh Định Tường  xuất bản lần I, Mùa Thu  năm 1954. Trình bày trên khỗ giấy14 x 21 cm. Dày 92 trang. In tại Nhà in Nguyễn Đức 39, Colonel Grimaud Saigon.

 

NĂM  1955  (Ất Mùi)

                95- ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ  51 :

                Hội Thánh Chơn Lý – Tòa Thánh Định Tường (Xã Mỹ Phong, Quận Chợ gạo – Mỹ Tho) xuất bản  năm 1955. Trình bày trên khỗ giấy 14 x 21 cm. Dày 180 trang. In tại Nhà in Nguyễn Đức 39, Colonel Grimaud Saigon.

                Đây là quyển Kinh bìa ghi  Đuốc Chơn Lý 51, nhưng thực chất bên trong là quyển Kinh Trung Thiên tái  bản năm 1955.

 

                96-  ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 52  (Tạp chí số 52) :

                Do Toà Thánh Định Tường – Hội Thánh Chơn Lý xuất bản lần I,  năm Ất Mùi (1955). Trình bày trên khổ giấy 14 x 21 cm. Dày 212 trang.. In tại Nhà in Nguyễn Đức 39, Colonel Grimaud Saigon.

                Đây là quyển Kinh bìa ghi  Tạp chí số 52, nhưng thực chất bên trong là quyển Luật Bình Quân tái bản(có bổ sung, sửa chửa) năm Ất Mùi (1955).

                Do mâu thuẩn giữa bìa và nội dung  của hai quyển ĐCL 51 và 52, nên sau này Hội Thánh mới xuất bản hai quyển ĐCL 52.A và 52.B cho đủ bộ kinh Lễ bổn, dùng đọc cho các ngày Đàn Sóc-Vọng và Đại Lễ.

                Cuối năm 2008, Hội Thánh quyết định chỉnh sửa lại tựa bìa hai quyển kinh trên như sau :

                1./ ĐUỐC CHƠN-LÝ số 51 : Lấy nội dung của quyển  ĐCL 52-A (kinh Lễ bổn) chuyển qua mang bìa ĐCL số 51 . Phần nội dung quyển ĐCL 51 (Cũ) rút ra in bìa đúng như nội dung là KINH TRUNG-THIÊN tái bản năm 1955.

                2./ ĐUỐC CHƠN-LÝ số 52 : Lấy nội dung của quyển  ĐCL 52-B (kinh Lễ bổn) chuyển qua mang bìa ĐCL số 52. Phần nội dung quyển ĐCL 52 (Cũ) rút ra in bìa đúng như nội dung là LUẬT BÌNH QUÂN,  tái bản năm 1955.

[Kinh đọc Ngày Đại lễ và Đàn Sóc – Vọng : Từ số 51 đến số 60]

 

                97- KINH TRUNG-THIÊN Tái bản 1955 :(ĐCL.51 cũ)

 

                98- LUẬT BÌNH QUÂN TÁI BẢN 1955 : (ĐCL.52 cũ)

 

 

Các tin liên quan khác
 • Đuốc Chơn Lý số 43

  Đuốc Chơn Lý số 43

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 45

  Đuốc Chơn Lý số 45

  Xem
 • Kệ gióng U-minh Nam phái

  Kệ gióng U-minh Nam phái

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 41

  Đuốc Chơn Lý số 41

  Xem
 • Kinh Trung Thiên

  Kinh Trung Thiên

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 54

  Đuốc Chơn Lý số 54

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 53

  Đuốc Chơn Lý số 53

  Xem
 • ĐCL59 (2017)

  ĐCL59 (2017)

  Xem
 • NGÀN KHUYÊN

  NGÀN KHUYÊN

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 40

  Đuốc Chơn Lý số 40

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 39

  Đuốc Chơn Lý số 39

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 55

  Đuốc Chơn Lý số 55

  Xem
 • THÁNH GIÁO NĂM MẬU DẦN 1937 - 1938

  THÁNH GIÁO NĂM MẬU DẦN 1937 - 1938

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 36

  Đuốc Chơn Lý số 36

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 35

  Đuốc Chơn Lý số 35

  Xem
 • Thất Chơn Bửu Phiệt

  Thất Chơn Bửu Phiệt

  Xem
 • NGỌN ĐCL (Q.1) + (Q.2) + (Q.3)

  NGỌN ĐCL (Q.1) + (Q.2) + (Q.3)

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 38

  Đuốc Chơn Lý số 38

  Xem
 • KINH NHỰT TỤNG

  KINH NHỰT TỤNG

  Xem
 • Nguồn Gốc Khổ Lạc

  Nguồn Gốc Khổ Lạc

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 34

  Đuốc Chơn Lý số 34

  Xem
 • Thiên Đạo CT. Q.1

  Thiên Đạo CT. Q.1

  Xem
 • Thiên Đạo (Q.1)

  Thiên Đạo (Q.1)

  Xem
 • THÁNH GIÁO NĂM TÂN TỴ 1941

  THÁNH GIÁO NĂM TÂN TỴ 1941

  Xem
 • Thiên Đạo (Q.2)

  Thiên Đạo (Q.2)

  Xem
 • TG. Sưu tập Q.3

  TG. Sưu tập Q.3

  Xem
 • Thánh giáo Sưu tập Q.1

  Thánh giáo Sưu tập Q.1

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 37

  Đuốc Chơn Lý số 37

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 49

  Đuốc Chơn Lý số 49

  Xem
 • Ngàn Khuyên

  Ngàn Khuyên

  Xem
 • Ngọn Đuốc Chơn Lý 1,2,3

  Ngọn Đuốc Chơn Lý 1,2,3

  Xem
 • THÁNH GIÁO NGỌ MÙI 1942-1943

  THÁNH GIÁO NGỌ MÙI 1942-1943

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 33

  Đuốc Chơn Lý số 33

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 51

  Đuốc Chơn Lý số 51

  Xem
 • HOI QUAN SỐ 51

  HOI QUAN SỐ 51

  Xem
 • THÁNH GIÁO NĂM CANH THÌN 1940

  THÁNH GIÁO NĂM CANH THÌN 1940

  Xem
 • Tam Công Yếu Lược

  Tam Công Yếu Lược

  Xem
 • KINH TRUNG THIÊN

  KINH TRUNG THIÊN

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 52

  Đuốc Chơn Lý số 52

  Xem
 • LUẬT BÌNH QUÂN

  LUẬT BÌNH QUÂN

  Xem
 • HOI QUAN SO 53-54

  HOI QUAN SO 53-54

  Xem
 • Q.ĐẠO LÝ PHỔ THÔNG

  Q.ĐẠO LÝ PHỔ THÔNG

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 48

  Đuốc Chơn Lý số 48

  Xem
 • Thiên Đạo CT. Q.2

  Thiên Đạo CT. Q.2

  Xem
 • Đạo Qui Lý Nhiệm

  Đạo Qui Lý Nhiệm

  Xem
 • Luật Bình Quân (ĐCL.52 cũ)

  Luật Bình Quân (ĐCL.52 cũ)

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 50

  Đuốc Chơn Lý số 50

  Xem
 • Kệ gióng U-minh tại Vô Vi -Vạn Linh

  Kệ gióng U-minh tại Vô Vi -Vạn Linh

  Xem
 • Kinh Bạch Ngọc

  Kinh Bạch Ngọc

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 32

  Đuốc Chơn Lý số 32

  Xem
 • ĐCL58 (2016)

  ĐCL58 (2016)

  Xem
 • Thiên Đạo CT. Q.3

  Thiên Đạo CT. Q.3

  Xem
 • Đức Tin Thường Thiệt

  Đức Tin Thường Thiệt

  Xem
 • Bài Định Tâm, Bài thường niên, Bài đọc Lạy Thầy

  Bài Định Tâm, Bài thường niên, Bài đọc Lạy Thầy

  Xem
 • THÁNH GIÁO NĂM KỶ MÃO 1939

  THÁNH GIÁO NĂM KỶ MÃO 1939

  Xem
 • Bài bái mạng TNLĐ-Nữ ĐS

  Bài bái mạng TNLĐ-Nữ ĐS

  Xem
 • BÁT QUÁI

  BÁT QUÁI

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 56

  Đuốc Chơn Lý số 56

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 57

  Đuốc Chơn Lý số 57

  Xem
 • Bình Quân Luật lược

  Bình Quân Luật lược

  Xem
 • Tướng Không - Tướng Săc

  Tướng Không - Tướng Săc

  Xem
 • Tổng danh mục kinh Cao Đài Chơn Lý

  Tổng danh mục kinh Cao Đài Chơn Lý

  Xem
 • HOI QUAN SỐ 52

  HOI QUAN SỐ 52

  Xem
 • Đạo qui (Q.1) + (Q.2)

  Đạo qui (Q.1) + (Q.2)

  Xem
 • Thánh giáo Sưu tập Q.3

  Thánh giáo Sưu tập Q.3

  Xem
 • TG. Sưu tập Q.2

  TG. Sưu tập Q.2

  Xem
 • HOI QUAN SỐ 48

  HOI QUAN SỐ 48

  Xem
 • TG. Sưu tập Q.1

  TG. Sưu tập Q.1

  Xem
 • Thánh giáo Sưu tập Q.4

  Thánh giáo Sưu tập Q.4

  Xem
 • Thiên Đạo (Q.3)

  Thiên Đạo (Q.3)

  Xem
 • TG. Sưu tập Q.4

  TG. Sưu tập Q.4

  Xem
 • ĐCL60 (2018)

  ĐCL60 (2018)

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 44

  Đuốc Chơn Lý số 44

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 46

  Đuốc Chơn Lý số 46

  Xem
 • Ngọn Đuốc Chơn Lý Số 4

  Ngọn Đuốc Chơn Lý Số 4

  Xem
 • Kệ góng U-minh Nữ phái

  Kệ góng U-minh Nữ phái

  Xem
 • Đạo Đức con người đối với tín đồ Cao Đài Chơn Lý

  Đạo Đức con người đối với tín đồ Cao Đài Chơn Lý

  Xem
 • Đề cương sinh hoạt Chức Sắc Lễ Sanh , Giáo Hữu

  Đề cương sinh hoạt Chức Sắc Lễ Sanh , Giáo Hữu

  Xem
 • Tây Vương TM

  Tây Vương TM

  Xem
 • TVTM-CHƠN NGÔN KINH

  TVTM-CHƠN NGÔN KINH

  Xem
 • Kinh Nhựt Tụng

  Kinh Nhựt Tụng

  Xem
 • Nhựt tung & Giải nghĩa

  Nhựt tung & Giải nghĩa

  Xem
 • Kinh bạch ngọc

  Kinh bạch ngọc

  Xem
 • Thánh giáo Sưu tập Q.2

  Thánh giáo Sưu tập Q.2

  Xem
 • Lược Sử Cao Đài Chơn Lý

  Lược Sử Cao Đài Chơn Lý

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 47

  Đuốc Chơn Lý số 47

  Xem