Lịch dương

15
Lịch âm

5

TIỂU SỬ ĐẠI ĐỨC TAM-TÔN 

CHƯỞNG QUẢN HIỆP THIÊN ĐÀI 

(1937-1948)

 
 Ngài LÊ VĂN ĐƯỢC (15 tháng 5 Đinh Dậu (1897)  -  4 tháng 12 Mậu Tý (2-1-1949)
Thánh danh NGỌC CHƠN LONG, Tam Tôn Chánh vị, Chưởng Quãn Hiệp Thiên Đài
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý