ĐỆ NHỊ TIỂU THỜI

  (1932 – 1937)

*

NĂM  1932

               

                8- THÁNH HUẤN GIÁC MÊ QUYỂN 2 :              

                Do Thánh Thất Định Tường xuất bản lần I,  năm 1932.  Dày 48 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Xưa-Nay, 60-64 Bonard Saigon.

 

                9- THÁNH HUẤN GIÁC MÊ QUYỂN 3 :              

                Do Thánh Thất Định Tường xuất bản lần I,  năm 1932.  Dày 34 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Xưa-Nay, 60-64 Bonard Saigon.

 

                10- THÁNH HUẤN GIÁC MÊ QUYỂN 4 :

                 Do Thánh Thất Định Tường xuất bản lần I,  năm 1932.  Dày 38 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Bảo-Tồn Saigon.

                11- THÁNH HUẤN GIÁC MÊ QUYỂN 5 :            

                Do  Tòa Thánh Trung Ương  xuất bản lần I,  năm 1932.  Dày 34 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Bảo-Tồn Saigon.

 

                12-  THÁNH HUẤN GIÁC MÊ QUYỂN 6 :                       

                Do Toà Thánh Trung Ương xuất bản lần I,  năm 1932.  Dày  46  trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Nhà in Đức Lưu Phương  Saigon.

                       

                13- THÁNH HUẤN GIÁC MÊ QUYỂN 7  

                Do Tòa Thánh Trung Ương xuất bản lần I,  năm 1932.  Dày 32 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Đức Lưu Phương Saigon.

 

                14- KINH NHẬT THỜI :

                Do Thánh Thất Định Tường Xuất bản lần II, năm 1932. Dày 36 trang, khỗ giấy 12 x 16 cm. In tại hiệu Xưa-Nay Saigòn. Đây là quyển kinh Nhật tụng đầu tiên ban  hành vào thời gian mới chuyển sang  Nhị tiểu thời. Trong đó, còn sử dụng một số bài kinh của thời Nhứt tiểu (Tây Ninh) và 10 bài kinh Thầy ban hành, do Đức Lý và Ngôi Chị Thể Liên Tiên nữ giáng Đàn, trong đó có một số bài mà hiện nay Hội Thánh Chơn Lý đang sử dụng làm Kinh Nhựt tụng.

 

                15- KỆ NHẬT THỜI :

                Do Thánh Thất Định Tường xuất bản lần I, năm 1932. Dày 12 trang, khỗ giấy  12 x 16. Chế bản in tại Nhà in Xưa – Nay Saigon. Đây là quyển kệ nhật tụng cuối Nhứt tiểu thời, đầu Đệ Nhị tiểu thời, do đó còn sử dụng một số bài kệ của Nhất tiểu thời và bổ sung thêm một số bài kệ do các Đấng giáng đàn sau năm 1930. hiện nay Hội Thánh Chơn Lý còn sử dụng một số bài như Bài Kệ gióng u-minh Nam phái, Bài Kệ Kiển-dương . . .

 

                16-  CHÁNH TÀ YẾU LÝ :

                Do Toà Thánh Trung Ương xuất bản lần I, năm 1932. Dày 14 trang, khỗ giấy 12 x 16. Do Nhà In Bảo Tồn Saigon thực hiện. Chủ yếu in và ban hành bài kinh Chánh Tà Yếu Lý do Đức Lý giáng Đàn tại Định Tường và Kiên giang.

 

                17- THÁNH NỮ  JANNE  D’ARC  VÀ MINH CHƠN LÝ

                 Do  Thánh Thất Định Tường xuất bản lần I, năm 1932. Dày 98 trang, khỗ giấy 12 x 16 cm. Tất cả 3 quyển đều in tại  Khéo F. VÂN VOVAN Bentre. Gồm :

                a- Quyển Lời Tiên tri của Thánh Nữ Janne d’arc tại Algérie  (Pháp).

                b- Chương trình Minh Chơn Lý của Đại Đức Bửu An Thiên.

                c- Bài Diễn thuyết Minh Chơn Lý tại Thánh Thất Cái Bè.

 

                18- GIÁC MÊ KHẢI NGỘ :

                 Do Toà Thánh Định Tường xuất bản lần I, năm 1932. Dày 26 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản in tại Đức Lưu Phương 158 Rue D’Spagne Saigon. Nội dung chính là in và ban hành  trọn bài Phú Lối Văn (trọn Đàn cơ,  Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng liêng giáng đàn  đêm  mùng 1 Tết năm Nhâm Thân (1932).

      

NĂM 1933

                19- CHUYỂN MÊ KHẢI NGỘ SỐ 8 :

                 Toà Thánh Trung Ương xuất bản lần I, năm 1933. Dày 50 trang, khỗ giấy 12 x 16 cm. Chế bản in tại Đức Lưu Phương Saigon.

 

                20- CHUYỂN MÊ KHẢI NGỘ SỐ 9 :

                 Toà Thánh Trung Ương xuất bản lần I, năm 1933. Dày 48 trang, khỗ giấy 12x16 cm. Chế bản in tại Đức Lưu Phương Saigon.

 

NĂM  1934

                21- CHUYỂN MÊ KHẢI NGỘ KHÔNG SỐ :

                Do Trung Ương Thánh Toà xuất bản lần I, năm 1934. Dày 82 trang, khỗ giấy 12 x 16 cm. Chế bản in tại Khéo F. Van VoVan Bentre. (Quyển nầy cũng có người gọi là quyển số 10, nhưng thực chất là chưa có số-theo thông báo ghi trong quyển kinh nầy).

NĂM  1935

    22- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 1 :            

      (Toà soạn Boulevard Bartoli Tân An  - Cochinchine).

                      Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản số đầu tiên,  ngày 15 Juillete 1935 (7-1935). Dày 56 trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen -Mytho.

                      Đây là quyển Tạp chí Đuốc Chơn-lý đầu tiên của Đệ Nhị tiểu thời. Nội dung phổ hoá giáo lý của Đại Đạo và các hoạt động của Hội Thánh. Thành phần Ban  Quản lý Toà soạn Đuốc Chơn Lý :

                      Chủ nhiệm                      : NGUYỄN VĂN CA.

                           (Đốc Phủ sứ hồi hưu, Ngũ Đẳng Bội Tinh.)

                      Chủ nhân                        : NGUYỄN VĂN KIÊN

                           (Đốc Phủ sứ Honoraire, Ngũ Đẳng Bội Tinh)

                      Quản lý                            : HỒ VĂN TÚ

                                                                (Thông phán hồi hưu)

                      Chủ bút            : Thoại Hà NGUYỄN HỮU PHÙNG

Địa chỉ Toà soạn : Boulevard f. Bartoli Tân An (Cochinchine).

 

                23- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 2 : 

                Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản  ngày 15 Aout 1935 (15/8/1935). Dày 60  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.                                                        

               

                24- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 3 :

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản Septembre 1935  (tháng 9-1935). Dày 64  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.

   

                25- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 4 :    

Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 10-1935. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                26- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 5 :    

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 11-1935. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                27- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 6 :                

                Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 12-1935. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 22 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                28- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 7 :                

                Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 12-1935. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

NĂM 1936

                29- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ  8 – 9 :         

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 1-3/1936. Dày 96  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho. Do diều kiện bài vở và in ấn, quyển tạp chí nầy  mang luôn hai số 8 và 9.   

 

                30- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 10 :  

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 4-1936. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                 31- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 11 :            

            Do  Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 5-1936. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                32- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 12 : 

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 6-1936. Dày 52  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                33- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 13 :

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 7-1936. Dày 52  trang, khỗ giấy 14 x 24cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho. 

  

                34- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 14 :

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 8-1936. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                35- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 15 :

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 9-1936. Dày 54  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen – Mytho.    

 

                36- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 16 :              

                Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 10-1936. Dày 52  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Bùi Văn Nhân Bentre.    

 

                37- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 17 :  Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 11-1936. Dày 48  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại Bùi Văn Nhân Bentre .    

 

               38- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 18 :  Do Toà Thánh Trung Ương (Mỹ tho) xuất bản tháng 12-1936. Dày 50  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại Bùi Văn Nhân Bentre .    

 

                39- ĐẠO TRÀNG  THÁNH HUẤN VÀ TÂY VƯƠNG THÁNH MẪU (Chơn Ngôn Kinh) :

                Do Trung Ương Thánh Toà (Định Tường) xuất bản lần I, năm 1936. Dày  44 trang, khỗ giấy 12 x16 cm. In tại hiệu Bảo Tồn Saigon.

               

                40- KINH TRUNG THIÊN  1936 :

               Do Trung Ương Thánh Toà (Định Tường) xuất bản lần I,  Bính Tý niên (1936). Dày 26 trang, khỗ giấy 12 x 16 cm. In tại Khuong Nguyen Mytho.

                Đây là quyển Kinh Trung Thiên được ban hành giữa thời kỳ Nhị Tiểu. Nội dung ban hành các bài kinh cúng tứ thời như Phần hương, Khai kinh, Thập nguyện, Ba bài kinh Dâng Tam bửu để thay thế những bài nhựt tụng Nhứt  tiểu  thời.

 

                41- THẬP NGŨ QUI ĐIỀU VÀ 21 ĐIỀU KỸ LUẬT :  Do Trung Ương Thánh Toà (Định Tường) xuất bản lần I,  Bính Tý niên  (1936). Dày 42 trang, khỗ giấy 12 x 16 cm. In tại Khuong Nguyen Mytho.

 

NĂM  1937

                42- TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 19 :

                Do Trung Ương Thánh Toà (Mỹ tho) xuất bản tháng 1-1937. Dày 54  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại Bùi Văn Nhân Bentre .

 

                43-  TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 20-21 :

                Do Trung Ương Thánh Toà (Mỹ tho) xuất bản tháng 1-3/ 1937. Dày 74  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Khuong Nguyen Mytho.  

 

                44-  TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 22-23 :

                Do Trung Ương Thánh Toà (Mỹ tho) xuất bản tháng 4-5/ 1937. Dày 54  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  Bùi Văn Nhân Bentre.

                45-  TẠP CHÍ ĐUỐC CHƠN LÝ SỐ 24-25-26 :

                Do Trung Ương Thánh Toà (Mỹ tho) xuất bản tháng 6-7-8/ 1937. Dày 54  trang, khỗ giấy 14 x 24 cm. Chế bản in tại  My Khoan, 231 Rue De Marin Cholon.

Các tin liên quan khác
 • TƯ LIỆU VỀ MINH CHƠN LÝ – CHƠN LÝ

  TƯ LIỆU VỀ MINH CHƠN LÝ – CHƠN LÝ

  Xem
 • kệ Nhựt Thời

  kệ Nhựt Thời

  Xem
 • CHÁNH GIÁO  THÁNH TRUYỀN

  CHÁNH GIÁO THÁNH TRUYỀN

  Xem
 • Lữ Thánh Đề Quán

  Lữ Thánh Đề Quán

  Xem
 • Thể Liên Tiên Nữ

  Thể Liên Tiên Nữ

  Xem
 • GIÁC MÊ CA PHÚ LỐI VĂN

  GIÁC MÊ CA PHÚ LỐI VĂN

  Xem
 • Kinh Nhựt Thời

  Kinh Nhựt Thời

  Xem
 • GIÁC MÊ KHẢI NGỘ & GIẢI NGHĨA

  GIÁC MÊ KHẢI NGỘ & GIẢI NGHĨA

  Xem
 • MỤC LỤC TOAN TẬP  (NHỨT, NHỊ, TAM TIỂU THỜI)

  MỤC LỤC TOAN TẬP (NHỨT, NHỊ, TAM TIỂU THỜI)

  Xem
 • THANH TỊNH PHẨM SÁM HỐI KINH

  THANH TỊNH PHẨM SÁM HỐI KINH

  Xem
 • THÁNH-GIÁO ĐỆ NHỊ TIỂU THỜI TOÀN TẬP  (1930 – 1937)

  THÁNH-GIÁO ĐỆ NHỊ TIỂU THỜI TOÀN TẬP (1930 – 1937)

  Xem