Khánh thành Tây Lang 1

Khánh thanh tây lang

Video 9: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 8: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 7: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 6: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 5: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 4: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 3: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 2: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Video 1: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối

Lễ Truy niệm Linh Vị Hiền Nhân

Video 4: Lễ qui điện rầm tháng 2 - 2012

Video 3: Lễ qui điện rầm tháng 2 - 2012

Video 2: Lễ qui điện rầm tháng 2 - 2012

Video 1: Lễ qui điện rầm tháng 2 - 2012