Kinh khác

Moi con Binh Dai nho rang

Ngoc trong trang tai gioi mai

Thay thuong noi da can loi

Binh Dai la binh tam 2

Binh Dai la binh tam 1

U Minh Nữ phái

U Minh Nam phái

Phụ từ, Tử hiếu

Bài Kinh Tứ Ân

Mừng thay võ thuận, phong điều

Trời Nam vận mở Tâm Điền

Phá tục trong cuộc Vạn Linh

Bài Kinh Bắc xướng, Nam hòa giải nghĩa

Bắc xướng, Nam hòa

Bài Vận niên năm Mậu Tý (1948)

Bài Vận niên năm Đinh Hợi (1947)

Bài Vận niên năm Bính Tuất (1946)

Bài Vận niên năm Ất Dậu (1945)

Bài Vận niên năm Giáp Thân (1944)