TIỂU SỬ

ĐẠI ĐỨC BỬU AN THIÊN CHƯỞNG QUẢN CỮU TRÙNG ĐÀI

HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

(1875 – 1956)

Ngài Đốc Phủ Sứ hồi hưu Nguyễn Văn Ca, Thánh danh Bửu An Thiên,
Chưởng Quản Cữu Trùng Đài - Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý