THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
PHÚ-CƯỜNG  

Thánh thất Phú Cường

Thành lập:29.5 năm Bính Thân (07.7.1956)
Chánh Điện Thánh Thất Phú Cường (Trùng tu năm 1995)


Thánh thất Phú Cường
Cổng chánh Thánh Thất Phú Cường
Địa chỉ: Đường Cách-Mạng Tháng Tám, Phường Chánh-Nghĩa, Tp.Thủ-Dầu-Một, Tỉnh Bình-Dương
Điện thoại: (0650) 3 836 339 (Điện thoại bàn nhàPhối Sư Thái-LƯƠNG-Thanh, cách Thánh Thất 20 mét)
 

Danh sách Ban Cai Quản nhiệm kỳ III (2010 - 2015)
Đại Hội Đại Biểu Nhơn Sanh lần thứ 3 - Nhiệm kỳ 2010 - 2015
ngày 4/3/2010 (19/1 Canh Dần)

Phạm Văn Thơ

1940

Giáo Sư

Trưởng Ban Cai Quản

Vương Thị Phải

1923

Phối Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

Vương Văn Tài

1932

Phối Sư

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Thị Én

1933

Giáo Sư

Thư Ký

Lê Tâm Tĩnh

1950

Giáo Hữu

Phụ trách Đạo Tràng

Lê Văn Hoàng

1955

Lễ Sanh

Phụ trách Lễ Viện

Phạm Minh Hiếu

1972

Lễ Sanh

Thủ Bổn


———————————d&c———————————