ĐỆ NHỨT TIỂU THỜI

(1926 – 1931)

 

NĂM 1928

 

              1- THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN QUYỂN 1 :        

              Toà Thánh Tây Ninh xuất bản lần I,  năm 1928. Dày 88 trang. Khỗ giấy 15x24 Cm. In tại Nhà in Tam-Thanh Đakao Saigon. Giai đoạn nầy Đạo còn thống nhất,  Đây là giai đoạn tiền thân của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý hiện nay. Hiện chúng ta vẫn còn sử dụng quyển kinh nầy.

 

2- THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN QUYỂN II :          

Cũng do Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản lần I, năm 1934. Dày 138 trang với khỗ giấy 15x24. Chế bản của Nhà in Tuyết Vân Sai gon. Đây là tuyển tập thi văn dạy Đạo thời Nhứt tiểu. Hai quyển TNHT trên đây là đầu nguồn của hệ thống kinh sách, giáo lý của Chơn lý,

 

              3- ĐẠI ĐẠO CĂN NGUYÊN :          

              Của tác giả Nguyễn Trung Hậu (Tây Ninh), xuất bản năm 1930. Dày 36 trang , khỗ giấy 13,3x20. Nhà in không rõ. Nội dung mô tả lại cách xây bàn, cầu cơ  thời gian Tiền Khai Đại Đạo tại Tây Ninh.

 

              4- HỒI TÂM LỤC DIỄN CA :                                  

              Do Thánh thất Mỹ Tho (lúc còn tùng Toà Thánh Tây Ninh) xuất bản lần I, năm 1928. Dày 32 trang, khỗ giấy 12x16, trình bày bằng song ngữ Việt-Hán. Nội dung chính là trích dẫn những bài thi tiên tri  và dạy Đạo của Đức Cao Đài và các Đấng từ những năm 1922 (giai đoạn tiền khai  Đại Đạo). Chế bản của Nhà in La Lumière Mỹ Tho. Đây  là quyển sách duy nhất của Thánh thất Mỹ Tho thời gian  còn trực thuộc Toà Thánh Tây Ninh. Tiền thu đựơc từ việc phát hành quyển sách nầy được sung vào quỹ xây dựng Thánh Thất Mỹ Tho.                                                                                            

 

NĂM 1931

    5- THÁNH NGÔN NĂM TÂN VÌ : ( (Thánh Huấn Giác Mê quyển 1):                

                Do Thánh Thất Định Tường –Minh-Chơn-Lý - xuất bản lần I,  năm 1931. Dày 34 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản của Tín Đức Thư Xã.

 

                6- TU CHƠN THIỆP QUYẾT :                            

                Do Toà Thánh Trung Ương –Minh-Chơn-Lý - xuất bản lần I,  năm 1931. dày 18 trang, khỗ giấy 12 x 16. Chế bản của nhà in Lalumière Mỹ Tho.

 

                7- THÁNH GIÁO CHÁNH TRUYỀN :                  

                 Do Thánh Thất  Bạc-liêu (thuộc Minh-Chơn-Lý) xuất bản lần I,  năm 1931, dày 56 trang, khỗ giấy 12 x 16. In tại nhà in Bảo Tồn Saigon.

Các tin liên quan khác
 • DANH MUC HỆ THỐNG KINH SÁCH (2013)

  DANH MUC HỆ THỐNG KINH SÁCH (2013)

  Xem
 • Hiệp tuyển 1928

  Hiệp tuyển 1928

  Xem
 • CHÚ GIẢI KINH SÁM HỐI

  CHÚ GIẢI KINH SÁM HỐI

  Xem
 • ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

  Xem
 • Tuyển tập Thể Liên Tiên Nữ

  Tuyển tập Thể Liên Tiên Nữ

  Xem
 • Phổ cáo chúng sanh

  Phổ cáo chúng sanh

  Xem
 • TNHT I+II chú thích

  TNHT I+II chú thích

  Xem
 • Đuốc Chơn Lý số 42

  Đuốc Chơn Lý số 42

  Xem
 • ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN (PHU THÊ YẾU LUẬN)

  ĐẠI ĐẠO TRUY NGUYÊN (PHU THÊ YẾU LUẬN)

  Xem