THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ
CỮU-ĐẠOBan Cai Quản Họ Đạo - Thánh Thất Cữu Đạo

1.- Trịnh Mùi

1930

Giáo Sư

Trưởng Ban Cai Quản

Lưu nhiệm

2.- Lương Thị Chữ

1933

Giáo Hữu

PTB.-Kiêm Đạo tràng

- nt -

3.- Lương văn Kim

1955

Giáo Hữu

PTB- Chủ Thánh thất

- nt -

4.- Lương văn Bằng

1958

Lễ Sanh

Thư Ký- kiêm thủ bổn

- nt -

5.- Nguyễn Lợi

1930

Giáo Hữu

Phụ tràch lễ viện

- nt -

———————————d&c———————————