THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
ĐÔNG THUẬN  

Thánh thất ĐÔNG THUẬN 
Thánh thất ĐÔNG THUẬN
Thành lập năm....... Tái thiết năm .........
Địa chỉ : Cần Thơ
Điện thoại 

Thánh thất ĐÔNG THUẬN

Ban Cai Quản Họ Đạo - Thánh-thất ĐÔNG THUẬN, Nhiệm kỳ 2010 – 2015 
(ĐH ngày 3/1/2010 Bầu BCQ gồm 7 vị)) Từ trái sang phải : Đỗ Văn Long (ĐT), Đỗ Văn Phước (LV), Đỗ Thành Công (PB II), Bùi Văn Hoằng (TB), Trần Kim Chẩn (PBI), Tần Văn Sáu (TB), Nguyễn Đức Thanh (TK).

1.- Bùi Văn Hoằng

1948

Tây Thiên Sư

Trưởng Ban cai Quản

2.- Tần Kim Chẩn

1930

Phối Sư

PTB.Chủ Thánh Thất

3.- Đỗ Thành Công

1964

Giáo Sư

Phó trưởng ban

4.- Đỗ Văn Long

1940

Chánh Phối Sư

Phụ trách đạo tràng

5.- Tần Văn Sáu

1940

Giáo Hữu

Thủ Bổn

6.- Nguyễn Đức Thanh

1963

Giáo Hữu

Thư Ký

7.- Đỗ Văn Phước

1948

Giáo Hữu

Phụ trách lễ viện


———————————d&c———————————