THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
TÂN-LẬP  
Ban Cai Quản Thánh Thất Tân Lập Nhiệm kỳ III (2010 - 2015)

1.- Bùi Văn Chính

1931

Giáo Sư

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Phan Văn Chiền

1950

Giáo Hữu

Phó Trưởng Ban

3.- Lê Văn Cảnh

1938

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

4.- Nguyễn Hoàng Sang

1977

Lễ Sanh

Thư Ký

5.- Bùi Thị Thao

1949

Giáo Hữu

Phụ trách Đạo tràng

6.- Nguyễn Văn Đức

1940

Lễ Sanh

Thủ Bổn

7.- Trần Thị Tùng

1955

Giáo Hữu

Phụ trách Lễ viện


———————————d&c———————————