LỊCH TRẦN CUỘC AN TÁNG PHẦN XÁC ĐỨC BỬU AN THIÊN
(NGUYỄN VĂN CA - 1875 – 1956)
[TRONG 3 NGÀY 22, 23 VÀ 24 THÁNG 7 BÍNH THÂN  (27, 28, 29/8/1956)]

     Qua ngày Lễ Khánh thành Châu Thiên đài 14 – 15 tháng 4 Bính Thân (23,24/5/1956). Bước qua đầu tháng 5 âm lịch Đại Đức Bửu An Thiên bắt đầu kém sức khõe, ngày 15 tháng 5 (Lễ Tam Tôn), Ngài còn hành lễ một thời NGỌ tại Châu Thiên Đài là lần cuối; Kế qua ít ngày sau, sức khõe của Ngài càng ngày càng yếu, nên ngày 29 tháng 5, con gái của Ngài là Nguyễn Thị Đại rước đem về nhà của Cô, để dễ bề chăm sóc, nuôi dưỡng; Từ đó trở đi mỗi ngày một yếu, nên Hội Thánh thông báo các nơi Đạo về thăm viếng đầy đủ. Mãi đến ngày 21 tháng 7 Bính Thân (26/8/1956), vào 9 giờ 30 phút đêm ấy Ngài qui Thiên có đủ mặt Đại diện các Thánh Thất, các Khóm Đạo và Thập Ngũ Linh Đăng đang mặc lễ phục hầu nửa giờ trước lúc Ngài qui liễu. 

            Đối với công trình hành Đạo trải 31 năm qua, hạnh đức khiêm hòa khiến cho nhiều tấm lòng bổn đạo Phái Chơn Lý đều hy vọng cho Ngài trường thọ để dắt dìu nhơn sanh; Nên mặc dầu thấy Ngài kém sức khõe mà không một ai nghĩ đến giờ phút Ngài qui vị cả. 

            Nhưng đến giai đoạn nầy rồi xét lại lời Ngài thì thấy rõ Ngài đã hiểu ngày giờ qui vị: 

          1.- Lúc in quyển Đuốc Chơn Lý năm 1955 (Kinh Trung Thiên) vừa xong, Ngài dạy Giáo sư Ngọc MINH Thanh sắp quyển Luật Bình Quân để in và sau nầy giao cho Năm Thiên sư sắp bản về Thánh ngôn, Thánh huấn và Thánh giáo Tam Tiểu, Chơn Truyền 10 năm vững đặt của Đức Tam Tôn để lại (Vì Đuốc Chơn Lý từ số 48 tới số 51 do nơi Ngài sắp bản), mà tới đây Ngài phán như vậy là Ngài đã mãn phận sự rồi, nhưng vì cảm mến công ơn dìu dắt của Ngài mà không ai màng tới những lời tiên đoán như thế. 

            2.- Ngài có gởi trước một số chi phí cho Thủ Bổn để dùng trong cuộc tống táng Ngài và Ngài căn dặn để 3 ngày, vì Chơn Lý mỗi việc chi xét lý mà thi hành, hễ tử là táng. 

            3.- Chiều ngày 15 tháng 5 Bính Thân (23.6.1956), Ngài dạy Giáo sư Ngọc MINH Thanh và Lễ sanh Ngọc TẤN Thanh, sơn cái thọ của Ngài theo ba màu đỏ, vàng, xanh (Báu Thái Cực đồ) và ba màu đen, trắng, tím (Ngôi Vô vi cảnh), đàng trước có vẽ hình Thiên Nhãn. 

            4.- Ngày 3 tháng 6 Bính Thân (10.7.1956), dạy làm một cái mão Chưởng Quản Cữu Trùng Đài để Hội Thánh kỷ niệm.

          5.- Ngày 15 tháng 6 Bính Thân (22.7.1956), Ngài nói hiện nay thọ đã sơn rồi, mão đã làm xong, sanh phần sẳn có thì cứ đó mà đi còn đợi gì nữa. 

          Từ ngày yếu sức khõe, lúc trở mình là bao giờ cũng niệm danh hiệu Thầy là : “Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn”

            Căn cứ những lời trên thấy rõ là Đại Đức được hiểu ngày “Công viên quả mãng, cựu vị qui hồi”

            Lúc Ngài vừa dứt hơi thì Thập Ngũ Linh Đăng và Chức sắc đã sẳn sàng hầu chực, đủ lễ phục, im lặng, để tưởng niệm một Chơn Linh trọn lành, một Đấng cứu thế hoàn toàn sứ mạng, trở về Bạch Ngọc, trong năm phút đồng hồ và đồng cúi đầu tạ ơn Ngài dìu dắt.

           LỄ CÁO PHÓ : 10 giờ (tại Chánh Điện đã lên nhang đèn sẳn hồi 9 giờ). Đỗ 3 hồi chuông Cáo Phó tại Bát Quái Đài, Một hồi Hồng chung, Một hồi trống; Chức sắc đến Bữu-điện lập ban, im lặng trong 5 phút tưởng niệm Chơn linh Đại Đức Bữu An Thiên qui hồi cựu vị, xong rồi đồng lạy và lui về lo phận sự. Ngay sau đó, Hội Thánh  thành lập cấp tốc một Ban Hành sự  và tùy theo phương tiện hoặc gởi thơ, dây thép hoặc cậy người đi để báo tin.

            Nguyên văn bức ai thư:
 
Tòa Thánh Định Tường
Hội Thánh Chơn Lý
 
Kính Chức sắc Đại, Tiểu Thiên phong và Đạo hữu, Đồng nhi Nam Nữ xa gần,
 
            Đại Đức Bữu An Thiên vừa qui Thiên hồi 9 giờ 30 phút đêm 21 tháng 7 năm Bính Thân (26.8.1956); Định 10 giờ ngày 24 đưa Linh cữu về phần mộ tại Gò Cát.

            Được ai tin, tại nhà tư, lên nhang đèn tưởng niệm. Tại Thánh Thất cũng vậy, phải đánh một hồi trống và đèn hương trong 3 ngày. Sau rốt mời quí vị về hiệp lễ cầu nguyện cùng  Hội Thánh và đưa linh về phần mộ./-

                                                                              Ngày 22 tháng 7 Bính Thân (1956)
                                                                                               Thái Đầu Sư
                                                                                            Thái THẠNH Nhựt
                                                                                               (Ký tên đóng dấu)
 

          Từ giờ Cáo phó, cúng Tứ thời đều do theo một chương trình của Ban hành sự vừa lập thành, có Tam Thanh Đầu sư chấp thuận.

            A.- Phối sư sắp lên mặc Đại phục, Giáo sư sắp xuống mặc Tiểu phục.
            B.- Tinh Quân thỉnh mão Chưởng Quản Cửu Trùng Đài đến bàn Án
            C.- Một hồi trống kỉnh chào.
            D.- Chào Đầu sư
            E.- Ngưỡn chung
            J.- Đồng quì, lấy dấu Tam Qui và định tâm 3 phút im lặng tưởng niệm Chơn Linh Đại Đức Bữu An Thiên qui hồi cự vị
            K.- Đồng lạy Thầy và đọc kinh hành lễ.

                   - 12 giờ trưa ngày 22.7 Bính Thân: sau khi cúng thời Ngọ tại Chánh Điện, Thập Ngũ Linh Đăng đến chứng sự tẩn liệm và phát tang.
          (Trong cuộc nầy có đăng bản khước từ bái điếu).

           Lần lượt, Đạo các nơi được ai tin, tề tựu về từng đoàn..

                    - 2 giờ chiều ngày 23.7 Bính Thân: Hội Thánh mở cuộc hội bất thường, đại ý như sau :

            Sau khi đọc kinh Lạy Thầy, Lạy Mẹ; Đức Thượng Đầu Sư đứng lên tỏ lòng đau đớn vì chúng ta phải chịu một cái TANG CHUNG và từ đây đã vắng biệt những lời chỉ giáo của Lãnh Đạo chúng ta, cũng ví như gà lạc mẹ. Ngài cũng tỏ lời mừng rỡ là chức sắc và Đạo hữu các nơi được ai tin đã sốt sắng về Tòa Thánh, trước chia buồn, sau hiệp cùng Hội Thánh trong các lễ cầu nguyện và đưa Linh Cữu về phần mộ để tỏ lòng tri ân vị Lãnh Đạo trọn lành.

           Ngài cũng tuyên bố cho toàn Đạo được rõ chương trình hành sự trong 3 đàn:

          1.- Đàn Lễ Điếu tang : 3 giờ chiều ngày 23.7 năm Bính Thân (1956)
          2.- Đàn rước Linh Cửu về Bửu Điện : 5 giờ sáng ngày 24.7 năm Bính Thân (1956)

            3.- Đàn phát hành : 8 giờ sáng ngày 24.7 Bính Thân,  Trật tự khi đưa Linh Cửu về phần mộ, sau rốt Ngài kêu gọi anh chị em lớn nhỏ, từ đây ráng nối bước theo Thầy như bấy lâu để chung cùng Hội Thánh tiếp tục cuộc hành trình như: Tạo tác, Phổ thông giáo lý… Vì khi Đại Đức gần qui Thiên có nhắn nhủ bằng lời dạy của Đức Chí Tôn rằng:

                   “…Các con muồn trọn chung trọn thỉ
                              Ba Đầu Sư lo chỉ dắt dìu…”

           Quí Ngài vì nhiệm vụ Thiêng liêng, nên phải thừa hành vai tuồng trọng hệ; Trong đó phải nhờ sự trợ tiếp của toàn thể bổn Đạo mới làm nổi, vì cơ đạo là lớn lao, nặng nề, mắc mỏ…  (Bãi Đàn nhóm)

           LỄ ĐIẾU TANG : 3 giờ chiều ngày 23.7 Bính Thân, toàn thể Đạo đến làm lễ Điếu tang, dùng hương, hoa, quả, tượng trưng lễ mọn cầu nguyện Đại Đức được an nhàn nơi Bạch Ngọc và nhờ ơn Đại Đức đoái hoài, cho Hội Thánh được hưởng ân điển hầu thực hiện hoàn thành sứ mạng mà Ơn Trên đã giao phó.

             Mùi hương bát ngát, khói tỏa mịt mù, bao nhiêu người trong Đàn với một tinh thần thống nhứt, tưởng niệm ơn cao nghĩa nặng của Đại Đức; Với giọng bi ai, đọc bài Chiêu Hồn Linh Tập, khiến bao nhiêu người bùi ngùi rơi lệ.

             Trong lễ Điếu tang nầy có đủ mặt Đạo ở : Mỹ Long, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, An Tịch, Vỉnh Thới, Long Thắng (trong Tỉnh Sadec), Phước Hòa (Long Xuyên), Long Toàn (Trà Vinh), Bình Nhâm, Phú Cường, Bến Cát (Thủ Dầu Một), Bình Lãng, Thủ Thừa, Tân An, Mộc Hóa. Đạo trong Tỉnh Mỹ Tho; Phước Thạnh, Lộc Thuận, Bình Đại (Bến Tre), An Thái (Bình Định), Tuy Hòa (Trung Việt), đứng trong nhà không hết, phải đứng ngoài sân, có chụp hình kỷ niệm. Sau khi đọc kinh Điếu Lễ, mỗi vị đều đến trước Linh Cữu, xá 3 xá thay cho lạy để đền ơn công trình dìu dắt của Đại Đức Bữu An Thiên.

           - 5 giờ sáng ngày 24 : Lễ rước Linh Cữu về Bữu Điện.

            Chức sắc mặc Lễ phục chỉnh tề, Nam, Nữ đứng hai hàng hai bên dọc theo lộ; Trước Đông Lang từ Văn Phòng Đại Đức Bữu An Thiên vòng đến Bữu Điện tay cầm đèn cầy đốt cháy đỏ.

             Đúng 5 giờ sáng, Tam Thanh Đầu Sư (3 vị Quyền Đầu sư thay mặt), đến làm Lễ và rước Linh Cữu về Tòa Thánh.

             Linh cữu nhờ một Ban Thanh niên trong Đạo, mặc toàn áo dài chẹt trắng, khăn đen, dưới sự chỉ huy của Ngài Thượng Phối sư Thượng CHẮC Thanh (Trần văn Chắc) Chủ Thánh Thất Tân Mỹ Chánh đã thi hành vẹn toàn phận sự êm dịu, mặc dầu tất cả họ đều không thiện nghệ.

             Khi Linh cữu đi qua rồi, bắt đầu là Đầu sư Nam, Nữ vòng đi theo sau, rồi tiếp tục từ từ theo từng phẩm chức sắc nối tiếp.

             Linh cữu vừa đến Châu Thiên Đài, thì Tinh Quân thỉnh mão lên bàn Án, Vi hộ lắc kiển, một hồi trống chào, một hồi hồng chung, lại 18 tiếng trống chào Đầu sư. Nhập Đàn hành lễ thời Mẹo.

           - 8 giờ sáng : Đàn Phát hành : Chức sắc mặc toàn Đại phục, tề tựu lập Đàn tại Bửu Điện, đến chuông ba, Tinh Quân thỉnh mão. Trống chuông chào; Nhập Đàn; Năm phút tưởng niệm. Kế đến đọc kinh:  Phần hương, Khai kinh, Lạy Thầy, Lạy Mẹ, đứng dậy lập đàn.

        Đức Thái Đầu sư giới thiệu Ngài Thượng Đầu sư thay mặt Hội Thánh kỉnh lời tế cáo cùng Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng Liêng (Nguyên văn bản tế cáo kèm sau đây)

           Đức Thượng Đầu sư dứt lời và giới thiệu Ngài Quyền Thượng Đầu sư thay mặt Hội Thánh đọc bản cáo từ phần xác của Đại đức Bữu An Thiên. Những giọng bi ai, với những  lời nhắc lại công trình thâm cảm khiến cho bao nhiêu chức sắc Nam, Nữ trong đàn không sao kềm chế sự ức tủi của cõi lòng và rơi lệ trước Điện tiền, nhứt là quí Bà nữ phái, khóc ồ lớn tiếng. Ông Quyền Thượng Đầu sư ngùi ngùi tấm tức, nên có nhiều đoạn Ngài phải ngừng lại, không đọc suông được bản cáo từ.

           Dứt lời, Ngài giới thiệu Ông Bắc Thiên sư thay mặt Ngũ hành Thiên sư đọc bản công trình hành Đạo vắn tắt của Đại Đức Bữu An Thiên trong 31 năm khổ hạnh, chất giọng gọn gàng, khi trầm, khi bổng, với những lời lẽ vừa vắn tắt, đơn giản vừa đầy đủ ý nghĩa, khiến cho bao nhiêu người trong đàn đều phải cố kềm chế sự khóc tủi, lẵng lặng lóng nghe và các quan khách cũng im lìm lãnh hội. Dứt lời, bãi đàn.

           - 9 giờ sáng ngày 24.7 Bính Thân:  Sửa soạn Lễ Phát hành:

            Trật tự : Đạo Đời có trên số ngàn do một ban trật tự sắp đặt có thứ lớp và hàng ngũ chỉnh tề bên lề lộ. Ban trật tự có dấu hiệu riêng.

             - Đúng 10 giờ ngày 24.7 Bính Thân: Thập Ngũ Linh Đăng đến Bữu Điện đãnh lễ Thầy và Ban Thanh niên trật tự của Ngài Thượng Phối sư từ từ hàng đôi đến quan tài nghiêng mình hành lễ và kề vai thỉnh quan tài lên xe về phần mộ trong trật tự, lẵng lặng, êm ái, dịu dàng.. Thập Ngũ Linh Đăng theo sau, vừa khỏi Châu Thiên Đài, một hồi trống tiễn đưa Linh cữu về phần mộ. Tới trước cổng Tòa Thánh có sẳn một chiếc xe chực chờ rước quan tài; Trên xe có một nhà giàn chưng toàn bằng bông, hai bên hông có cặp rồng, trước mặt có hình phụng múa cũng được thiết kế toàn bằng bông nhiều màu rất sắc xảo.

             Linh cửu phát hành, toàn thể người đi đưa đều im lặng, định tâm tưởng niệm, không đọc kinh.

           Đi đầu có một tấm hoành đề 4 chữ : “Công viên quả mãng”. Kế có 2 bàn đưa và các tràng hoa của quan khách phân ưu. Tiếp theo sau là :    

                                    - Đồng nhi Nam.
                                    - Đồng nhi Nữ.
                                    - Thập Ngũ Linh Đăng
                                    - Quan tài.
                                    - Tang quyến.
                                    - Quan khách.
                                    - Chức sắc Nam phái (áo trắng đi trước, áo đen theo sau)
                                    - Chức sắc Nữ phái (áo trắng đi trước, áo đen theo sau).

             Sau rốt là quí quan khách có xe máy và xe hơi đi đưa. Có mặt quan khách trong thân quyến, Nhà hữu trách địa phương và Đại diện các giáo phái như :Minh Tân, Nam Thành, Ban Chỉnh Đạo, Tiên Thiên, Phật giáo, Ngài Chủ trì Tam Tông Miếu và các Đại diện nhiều chi phái khác, tiếc gì chúng tôi không nhớ hết.

           Đến phần mộ,  Ông Đốc Phủ Vỹ thay mặt Hội Ái hữu và công chức hồi hưu tỏ lời phân ly, nhắc vắn tắt lịch sử của Đại Đức Bữu An Thiên từ thuở nhỏ đi học, sau vào trường thi đậu số 1, được lên làm Huyện Phủ rồi tới Đốc Phủ sứ (Mề đay điều) có công  với Chánh phú, ích nước lợi dân, quan yêu, dân chuộng, nhứt là với hạnh thanh liêm của Ngài.

             Về hưu, lại lo nhiệm vụ mở Đạo cứu Đời, lo cho nhơn sanh làm lành lánh dữ. Sau rốt Ngài nghiêng mình từ giả vị Lãnh đạo tài, đức vẹn toàn ly biệt cõi trần, gieo lại bao nhiêu hành vi là bao nhiêu gương soi thế.

           Ngài Phan Khắc Sửu thay mặt Cao Đài Thống Nhứt, nghiêng mình trước quan tài từ giả một vị lãnh đạo đầy sáng suốt trong 31 năm khổ hạnh.

             Ngài Đốc Phủ Lượng, nghiêng mình từ giả một bạn tri âm.

             Ngài Quyền Thượng Đầu Sư tiếp lời, đáp từ cảm tạ quí quan khách có lòng nhiệt thành đưa Linh cữu Ngài Đốc Phủ Nguyễn Văn Ca, về phần mộ được long trọng. Ngài xin trong việc đông người, trật tự có chỗ nào sơ sót nhờ quí quan khách miễn chấp.

             Bà Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Đại ra lễ cảm tạ ơn quí quan khách.

             Toàn đạo đọc bài từ giả xác và hạ rộng. Tới đây là xong lễ an táng.

—————————d&c—————————


Các tin liên quan khác