Lịch dương

15
Lịch âm

5

XIN TRÍCH DẪN MỘT VÀI BÀI THẦY DẠY ĐỨC TAM TÔN :


Thầy dạy Đức Tam Tôn rất nhiều. Xin trích lược vài bài tiêu biểu :


1.- Thầy dạy mặc áo Chơn Long :


LỄ KỶ NIỆM TAM TÔN TẠI VÔ VI CẢNH

 

Ngày 1 tháng 4 Annam 1941 (12 giờ trưa) .[TĐ.II/ 257]

ĐƯỢC, con phải nói cho CA nó hay, cái ngày mà con mặc áo Chơn Long vào, chẳng phải là dễ. Vậy trong đó nó phải cho trong Thập Bát La Hán hay trước cùng Thập Nhị Thới Quân đặng tựu về chầu lễ, hễ con mặc áo vào vừa gài nút, thì mỗi đứa nó đều phải mặc đại phục, cầm thẻ nơi tay, tỏ lòng chào gọi, trong đó, Thầy không thế nào nói ra cho con, thì nghe lời Thầy dạy mà viết ra một bài đặng đọc trong giờ mặc áo vào thân đó.


1.-      Giờ nầy mặc áo Chơn Long,

Trên Trời, dưới Đất Người không thể mầu,

           Hai tay gài lại nút đầu,

Đó là tóm lại cơ mầu vận qui.


2.-      Gài xong qua nút thứ nhì,

Đó là nhị chuyển hành vi Đạo Tràng.

Thứ ba gài lại gọn gàng,

Là Tam Tài trọn, cầu an mọi điều.


3.-     Tiếp lần thứ bốn gài theo,
Là tuân kỳ mạng Thuấn Nghiêu lập đời.
          Thứ năm nút hiệp Ta Người,
Ngũ hành sanh hóa một thời chuyển lâm.

4.-      Gài luôn thứ sáu nút nhằm,
Nhằm Long cơ hội Lục tầm sắp sang.
           Gài luôn thứ bảy ngay hàng,
Gồm Chơn Như lại vẹt màn phá mê.

5.-       Vận khai Bát quái thuận bề,
Nút này thứ tám gài cho phủ hình.
           Cửu tuần tam hiệp hội Linh,
Nút nầy thứ chín, trọn bình thỉ chung.

Gài rồi cúi đầu lạy Thầy thì mỗi đứa có mặt trong giờ để tâm dò nghiệm.

(Bài giải nghĩa in trong ĐCL.46 trang 122]

—————————d&c—————————


2.- Lãnh nhiệm vụ Tam Tôn - Chủ Tam Hồn :

 

Ngày 18 Tháng 4 Annam 1938 (10 giờ trưa) [ĐCL.33/7]


1.-        Được con rán nghe lời Thầy dặn

            Chủ Tam Hồn gánh nặng nghe con

                       Nói cho con rán lo tròn

Giữ gìn Thận Độc, Tâm Tồn chớ sai


2.-        Được vậy mới lâu dài mối Đạo

            Đặng chung lo cãi tạo theo kỳ

                       Hiệp đồng nương mối Vô Vi

Ngày qua, tháng lại Tam Kỳ phát khai


3.-        CA, Đại đức Trùng Đài làm chủ

            Mười mấy năm, nó đủ số rồi

                      Thầy ban thêm điễn giúp Đời

Phần con quyền tạm, một thời lo chung


4.-         Đặng vầy hiệp lo xong mọi việc

              Niềm anh em, hơn thiệt cạn lời

                        Đến ngày CA trở về Trời

Thầy lo sắp đặt, có người thế cho


5.-        Khuyên con phải biết lo gìn Đạo

            Vợ của con hòa hão trọn niềm

                       Bởi vì nó muốn thanh liêm

Thầy khuyên con chớ vội đem lòng phiền


6.-        Hễ biết Đạo là duyên của Đạo

             Đặng chung nhau tần tảo lo lường

                       Gia đình con trọn nghĩa phương

Ấy là con trọn thăng bường một nơi


7.-         Rày con lãnh giúp Trời hành đạo

             Được hoàn toàn danh hão muôn năm

                       CA nay dạ nó mừng thầm

Vì cơ đắc đạo, nó tầm vừa ra


8.-         Anh em hiệp một nhà tu niệm

              Bỏ cái điều lừa biếm chê, khen

                       Cũng không khiếp nhược, đê hèn

Cũng không đen trắng, trắng đen lộn màu


9.-         Con phải biết đạo cao như vậy

              Phải hết lòng tin cậy có Thầy

                        Hiện giờ con gánh nặng đây

Thầy giao trọn mối, hai tay con cầm


10.-       Tuy huyền bí thậm thâm chi diệu

              Con bền lòng sẽ hiểu lần lần

                       Thầy còn rộng mở Thiên ân
Hiệp đồng giúp đạo, trong cơn buổi nầy

11.-        Ấy là cuộc rồng mây mở hội
               Vưng lịnh Thầy độ rỗi sanh linh
                          Các nơi đứng ngó, đứng nhìn
Con lo an phận, giữ gìn Châu Thiên./-

—————————d&c—————————


Các tin liên quan khác