BẢN CÁO TỪ PHẦN XÁC ĐẠI ĐỨC BỮU AN THIÊN
DO NGÀI QUYỀN THƯỢNG ĐẦU SƯ
ĐỌC TRƯỚC LINH CỮU TẠI BỬU ĐIỆN TRƯỚC GIỜ PHÁT HÀNH 

               Kính  bạch Đại Đức Bữu An Thiên,

            Tròn vẹn đức tin một Trời độc nhứt, Xã phú cầu bần, Xã thân cầu Đạo. Trải Bính Dần qua Kỷ Tỵ, sang Nhâm Thân đến Mậu Dần và kế đây Hội Canh Dần vừa trãi qua; Đó là những khúc mắc quanh co, những bước đường day trở mà Ngài đã kiên trì ra công bảo vệ, phân rõ Chánh – Tà , biện rành Hư – Thiệt, đó là tấm gương của vị anh hùng đầy đạo-đức.

            Đã bao phen tuông sóng gió, vẹt ngút sương mù, chúng em hiện được đi trên con đường duy nhứt vừa Quang minh vừa Chánh đại là nhờ Ngọn Đuốc Chơn Lý là ngọn Đuốc Thiêng liêng của Thầy nhờ cậy Đức Tam Tôn trao qua cho Ngài dùng đó mà soi sáng cho các em khỏi nơi mờ tối, khỏi lối gai chông, tránh được hang cùn hố thẩm.

             Với công trình hành đạo trãi hơn 31 năm qua, đầy cương quyết, đủ nhẫn nại, tràn ngập hạnh khiêm từ nhượng, Đại Đức đã gieo rắc trong lòng chúng em một ơn sâu, nghĩa nặng mà từng phút, từng giờ chúng em đã và sẽ hằng ghi lại trong thâm tâm, mà ngày nay, hởi ôi !! Đành cam phải chịu cảnh phân ly.

             Bạch Đại Đức,

          Hiện giờ chúng em có 3 cảm tưởng : Vừa mừng, vừa tủi lại cũng ngùi ngùi.

             - Mừng là mừng cho Đại Đức đã công viên, quả mãng, Bạch Ngọc qui hồi.
            - Tủi là tủi cho bước đường hành đạo của chúng em còn lỡ vỡ vì tài sơ đức kém

            - Ngùi ngùi thân xác phải chịu cảnh phân ly. Qua giờ phút nầy rồi, nào còn thấy được hình bóng của vị Anh tài đầy hạnh đức như thế nữa.

             Nhưng rồi chúng em cũng phải cố vượt qua những trở ngại và bắt đầu bước vào một giai đoạn cương quyết để nối liền hành trình của Đại Đức; Nguyện noi gương Ngài giữ vững chơn truyền là mối dây Chơn Lý và sẽ đem ra phổ hóa cứu Đời, trước là lập công trừ tội, sau chẳng phụ ơn Thầy, ơn của Đại Đức; Quyết làm sao cho cơ đạo được ngày một sung nhành, tươi hoa.

             Giờ phút nầy, toàn Đạo cúi đầu đãnh lễ Thầy Mẹ, nghiêng mình từ giả phần xác Đại Đức, nhờ Đại Đức bố hóa điển ân, đoái hoài dìu dắt chúng em được hoàn toàn Thiên mạng cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy.

             Trước khi dứt lời, xin cúi đầu đãnh lễ Huyền Khung. Phước lành ban bố độ chung cõi trần./-

                                                                                    Quyền  Thượng Đầu Sư
                                                                                       Thượng CHÍ Thanh

—————————d&c—————————

Các tin liên quan khác