LỜI NÓI ĐẦU
 
                      CÙNG TOÀN THỂ CHƯ THIỆN NAM TÍN NỮ
 
            Đạo vốn vô hình không ảnh khó mà hình dung, cho nên phải nhờ sắc tướng bên ngoài để nhận biết cái lý, cái giá trị tinh thần tồn ẩn bên trong .
                         Nên Hội thánh trích dẫn và cụ thể một số phiêu tướng, hình tượng của cơ thể đạo trong khuôn viên Tòa Thánh qua những hình thức và ý nghĩa mà tự thân tín đồ Cao Đài Chơn Lý cần phải thông đạt tận tường. Bởi phiêu tướng và hình tượng, chúng ta không thể không hiểu được, vì đây là điều tối cần phải thông suốt, vì nó quan hệ mật thiết đến giá trị tu hành. Dù biết rằng dùng văn ngôn không thể diễn đạt hết ý. Hội Thánh mong sao toàn thể hãy lắng lòng suy nghĩ, hầu nhận biết thêm cái chất liệu ngọt ngào vô giá bên trong các phiêu tướng đó, thì mới mong thấy cái tuyệt vời quý giá mà Đức Chí Tôn đã lập ra . Từ ngoài cửa cổng đi lần vào trong, qua tổng thể khuôn viên Tòa Thánh, Bát Quái, Hiệp Thiên Đài  đến nội dung thờ tự Thánh tượng Tâm Thần, Ngai đèn Thập Ngũ Linh Đăng …v…v…và từ  những kiến thức đó sẽ dẫn chúng ta đi vào cõi tâm linh siêu hình , như được hưởng cảnh Thiên đàng tại thê và nó nhẹ nhàng thanh thoát đời đời nối tiếp về sau qua lời  Đ C T dạy:
                                  “Lập ra Tòa Thánh ngôi Trời
                        Định Tường yên vững nối đời về sau
                                    Tuy là sóng bủa,  gió xao
                        Chỗ Trời sắp đặt bền cao rộng dài”
                                    Một lần nữa Hội Thánh nhắc nhở và ước mong chư tín hữu cố gắng tìm hiểu thêm, vì trong văn tự khó nói hết ý , mong quí vị tự bổ sung cho mình những hiểu biết tối thiểu vềø cơ bản để xứng đáng là trò đạo Chơn Lý, hầu vững vàng trên bước đường tu chỉnh bản thân .
Trong tập tài liệu nầy chắc còn thiếu sót , mong chư quí vị góp ý bổ sung .
Đạo đức kính chào.                                                                                        HỘI THÁNH

———————————d&c———————————


HÌNH THỨC VÀ Ý NGHĨA CƠ THỂ ĐẠO
CỦA TÒA THÁNH CHƠN LÝ
                    
CỔNG VÀ BẢNG HIỆU TÒA THÁNH:
            Cửa cổng và bảng hiệu là hai đặc thù cá biệt (1) của mỗi khuôn viên đang hoạt động, theo hình thái giáo lương như: đền đài, lăng miếu, dinh thự, cơ quan mà tự thân đã nói lên nội dung, mục đích sử dụng (2) theo tầm vóc khuôn viên của nó .
            Cửa cổng là hình thức để phân định giới hạn của mỗi khuôn viên, vừa tạo sự hài hòa mỹ quan và nâng cao tầm vóc tính năng cho mỗi nội dung hoạt động.
            Bảng hiệu mang tiêu chí nhất định cho mỗi cơ sở, làm đấu hiệu riêng có người chủ quản qua mục đích sữ dụng. Nên cửa cổng và bảng hiệu Tòa Thành Chơn Lý của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý, được đặt xuôi theo đường Nguyễn Trung Trực chạy đến Cầu vĩ , trên cổng có gắn bảng hiệu và phiêu tướng hành đạo ( Tâm điền). Trên nóc mái giả cong cao , hai bên trụ cột có đôi liểng với bốn chữ Tòa Thánh Chơn Lý.
            Qua tiêu đề đã nêu, cũng đã nói lên chủ nghĩa (3) hoạt động và mục đích sử dụng rõ ràng.
            Đây thuộc phạm trù Tôn giáo Đạo Tam Kỳ mà Đức Thượng Đế lâm phàm hóa đạo, do cố Chưỡng Quãn Cữu Trùng Đài, Đại Đức Bữu An Thiên tái lập năm 1956. Đây là tiền đề nối tiếp để giới thiệu từng bộ phận của cơ thể Tòa Thánh và bộ máy điều hành đạo sự qua tinh thần đôi liễn là:
                        - “Tòa Định Chơn Truyền thống hiệp Ngũ chi thành bổn thể
                        - Thánh Tường Lý chánh đồng qui tam Giáo đạo căn nguyên” (4)
------------------------------------------
(1) Tính chất riêng biệt
(2) Chỗ điểm nơi mình hướng tới để làm
(3) Điểm cốt yếu của việc làm theo tư tưởng nề nếp riêng cua mỗi hệ thống chính trị hay Tôn giáo
(4) “Tòa Thánh Định Tường noi theo truyền thống, lý Chơn truyền chánh giống, hiệp Ngũ chi Đạo căn nguyên, thể dụng biện thao chì Tam giáo đạo , hiệp vầy chung cội gốc”
———————————d&c———————————

BIỂU TƯỢNG TÂM ĐIỀN
Biểu tượng là dấu hiệu riêng, là đặc thù cá biệt cho mỗi môn phái hành đạo, để mọi người nhìn vào biết được nội dung, đã hàm ẩn bên trong. Nên biểu tượng Cao Đài Chơn Lý gọi là Tâm Điền, bên ngoài có vòng tròn màu xanh, bao quanh hình vuông màu vàng, phía trong có hình chữ thập và chính giữa có quả tim màu đỏ.
Tâm Điền là biểu thị cho tấm lòng con người như miếng ruộng sạch, cần đem giống tốt gieo vào, hàng ngày chăm bón đừng để hạt xấu (tà kiến) nẩy sanh.
            * Vòng tròn tượng trưng cho vô cực (Trời tròn)  màu  xanh chỉ cho sự vĩnh hằng trường cữu.
            * Hình vuông tượng trưng cho đất (Đất vuông) màu vàng chỉ màu Thổ (hoàng diệu).
            * Chữ Thập chỉ cho công bình chánh trực (ngang bằng sổ ngay)
            * Quả tim chỉ cho tâm võ trụ, Trời Đất (Trung ương)
            * Màu đỏ chỉ cho khí Thái dương (nhiệt lực vũ trụ).
            Trời Đất kết giao để sinh ra vạn vật muôn loài ban cho sự sống rất công bình không tư vị ai, lấy Tâm (1) mà xữ thuận hòa hợp, dùng lý để suy bụng ta ra lòng người, lòng người như miếng ruộng (điền) người sao Trời Đất vậy.   Đức Chí Tôn có dạy:
                        “Phật Trời Thần Thánh đâu riêng
                        Lấy Tâm làm cội, lấy điền làm gương”
    ------------------------------------------------------------------------------   
 (1)  Nhứt nhân chi tâm tức Thiên Địa chi Thiên
           Nhứt vật chi lý tức vạn vật chi lý.
Tâm một người là tâm Trời đất, Lý của một vật là lý chung vạn vật.
———————————d&c———————————

CỘT PHƯỚN VÀ LÁ PHƯỚN (phan)
 Cột phướn và lá phướn là hai vật thể  song hành hổ trợ cho nhau, tạo sự đồng bộ tăng      thêm vẽ tôn nghiêm nơi chốn thờ tự. Nên cột Phướn được đặt ở vị trí trang trọng nhứt đầu tiên , phía trước Bát Quái Đài trong cổng chính Tòa Thánh. Chiều cao 12 mét ,dưới gốcto lên ngọn thon dần, tạo nét uy nghi bền vững cho niềm tin tín ngưỡng.
Lá Phướn chiều dài 12 mét ngang o,6 mét, màu xanh da Trời, tạo nên sự hài hòa giữa cột và lá Phướn. Đầu Phướn có gắn kiến thủy hai mặt hình bán nguyệt có bốn chữ Hán :
                          “ Ảnh lộng Thần Phan
Dọc theo chiều dài thân phướn có 12 chữ Hán màu trắng:                 
                         “ Phụng thừa Ngọc sắc dĩ đức hóa nhơn đồng qui ư nhứt.
Riêng các thánh thất đổi 2 chữ cuối là : “ chí thiện”.
 
Lá Phướn còn gọi là Phan (cờ). Đây là hiệu lịnh cá biệt của vị Thông sai, thừa hành sứ mạng của vị Giáo Chủ để hành đạo, do Ảnh Lộng Thần cầm cờ dẫn lộ tiên phuông đi trước báo tin, nên lá phướn biểu thị cho tinh thần đạo học và tính ưu việt của Cao Đài Chơn Lý, đã nhứt quán thể hiện qua tiêu chí hành đạo là đem sứ mạng giải mê phá tục qua 12 chữ “Phụng thừa Ngọc sắc dĩ đức hóa nhơn đồng qui ư nhứt” mà trong nội tại đã tiềm ẩn lý Đại đồng qui nhứt về một chỗ lành, do Đức Chưởng Giáo Thiên Tôn lãnh sứ mạng, thay Trời giáo đạo trong kỳ Ba Tam tiểu theo tâm truyền của Đại Đức Tam Tôn Chưởng Quản Hiệp Thiên đài.
 
Cũng như ngày xưa vua đi ngự giá thân chinh thì có nguyên soái cầm quân tiên phuông đi trước dẫn lộ cầm cờ (Ảnh  Lộng Thần phan).

———————————d&c———————————

 
HỒ SEN
Hồ sen nằm cạnh cột phướn mang hình dáng nữa vầng trăng (bán nguyệt hồ) trong hồ có trồng sen trắng gọi Bạch Liên Hoa. Hồ sen chỉ nghĩa cho cõi trần đầy dẫy dục vọng ham muốn bởi bùn bụi hôi tanh trong lòng hồ.
Kiến gương là biểu tượng cho tâm hồn trong sạch tinh khiết của giới tu hành, một khi đã lìa đời xa tục, như sen dưới bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lời Đức Mẹ đã dạy :
                                   “Trắng trong, trong trắng làu làu
                                    Kìa như sen nọ dưới hào trổ bông
                                    Kiến gương chẳng vướng bụi hồng
                                    Đó là Thầy tỷ ngoài trong tâm người”
Nên hồ sen tượng trưng cho lòng người tu, tuy ở trần mà chẳng nhuốm trần, giử lòng trong trắng như hoa sen trong đầm, mặc dầu bụi bùn nắng hạ vẫn đằm thắm trổ bông, hương thơm bát ngát, nhụy tươm ngọt ngào.
                                                 “ Cũng nhờ trong sạch tốt tươi
                                    Ở trần là thế bay mùi ngạt thâm”.                                                

———————————d&c———————————

 
BÁT QUÁI ĐÀI
 Đài được xây dựng nằm về hướng Bắc trước Hiệp Thiên Đài, có nóc dù nhô cao, chia thành 8 mái theo hình bát giác, có 8 cạnh, 8 cửa chia đều cho mỗi hướng, trên mỗi ô có khắc 8 chữ Hán như : Càn – Khảm – Cấn – Chấn – Tốn – Ly – Khôn – Đoài.
Trên nóc nhà chót đài có chùm đèn 9 ngọn sắp thành chữ ngũ được thắp sáng vào những ngày Đàn – Lễ, cùng cây cờ màu vàng, hai chữ Mậu Kỹ nằm ở cung Chấn Đoài trên nóc đài. Trên 8 cửa có 8 bảng cờ vọng phong  màu sắc khác nhau theo mùa tiết.
Bên trong đài có gắn chữ Hán kết hợp Can – Chi theo từng ô cửa, chính giữa Đài có ngọn đèn Bát giác thắp sáng ngày đêm. 
Bát Quái là biểu tượng cho một hành tinh đang vận động và tồn tại ở tầng không vũ trụ. Ngày xưa Thánh Phục Hy đã vạch ra (cổ tự) để nghiên cứu âm dương, động tịnh của vận khí thông qua các quẻ. Ngày nay Đức Chí Tôn dùng hình thể nầy để chỉ ra bỉ thái hưng suy của Trời Đất  và con người mà dạy Đạo mầu và chỉ nói về cái dụng của Hậu Thiên, hầu dạy chúng sanh tu tiến trở về Tiên Thiên. Đây là Thầy chỉ ra cái hiện thực sinh động biến an xoay chuyển trong kiếp con người.…Và Đức  Chí Tôn đã dạy tinh thần Bát Quái như sau:
            “ Con người có hai điều quý báu là khi sanh tiền với khi tử hậu  đều ở trong Bát Quái mà ra đó, lấy cho có sanh có hóa, có diệt có tiêu, có siêu, có đọa, họa phước thưởng ban tuần huờn xoay đổi, day trở theo thời cơ bí khuyết cũng không ngoài Bát Quái”. 
 Nên Bát Quái dạy con người phải dò theo cơ vận mà an thời xữ thuận, hầu bảo tồn cơ sanh hóa chung cho vạn loại quần sanh.   Đức Chí Tôn dạy:
                                                “Từ xưa nay có một lò
                                    Là cơ vận chuyển làm cho rõ Trời
                                                Ai ai cũng ở trong đời
                                    Mà quên đời có đỗi dời tại sao ?                                                                Nên ở phía trên 8 cung có đèn gắn theo số Lạc Thơ là Nhứt Khảm, Nhì Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ trung, Lục Càn,  Thất Đoài,  Bát Cấn, Cữu ly.
                                  “…Lạc thơ số gọi là Thập Ngũ
                                    Chia mười lăm đếm đủ tám bề…
 Bát quái có 8 cửa nằm theo 4 phương, 8 hướng dầu người ở phương hướng nào muốn vào Chánh Điện lạy Thầy cũng đi đúng hướng qua 8 cửa. Ở Bát quái có tượng Tâm – Thần và nước Thánh, đặt hai bên. Nam, Nữ, khi vào Bát quái phải chấm nước Thánh và mật niệm :
                        “ Ngươn Thần chiếu mạng người trung chánh
                          Nghiệp chướng trì chơn đứa xảo ngoa
 Nên nước Thánh ma-ha rửa sạch 3 lòng: Tham sân si, để lòng chơn chánh mà về tới đạo.
———————————d&c———————————