PHỔ ĐÀ CẢNH
(HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ)Ãnh Phổ Đà Cảnh, tọa lạc cạnh Ngôi Chánh Điện về hướng Đông
Thờ Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu [Ghi hình tháng 5.2011]