Lịch dương

15
Lịch âm

5

Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký chức sắc mới với cơ quan các cấp quản lý về Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có CV số 1137/BTGCP-CĐ ngày 26.12.2010, V/v Công nhận Chức sắc Thập Ngũ Linh Đăng của Hội Thánh Cao Đài Chơn lý. 


Vào ngày 14 tháng giêng năm Tân Mão (16.2.2011), giờ Tý.Hội Thánh Cao Đài Chơn lý đã tổ chức lễ bái mạng cho quí vị: 


1.- Ông Nguyễn Hữu Lộc, sinh năm 1942, (Phối sư Thái LỘC Thanh) được phong phẩm Phối sư Quyền Tứ Bửu, thành viên ban Thập Ngũ Linh Đăng. 


2.- Ông Lý Thành Định, sinh năm 1945, (Phối sư Thượng ĐỊNH Thanh) được phong phẩm Phối sư Quyền Tứ Bửu, thành viên ban Thập Ngũ Linh Đăng. 


3.- Ông Phạm Văn Tô, sinh năm 1927 (Giáo sư Thượng TÔ Thanh) được phong phẩm Phối sư Quyền Tứ Bửu, thành viên ban Thập Ngũ Linh Đăng.

Trong lần bái mạng nầy, chỉ có 2 vị, Ông Phạm Văn Tô vì bịnh không thể bái mạng được. 

Ngoài ra, tại CV số 24/TGCP-CĐ, ngày 14.1.2011 của Ban Tôn giáo Chính Phủ cũng đã công nhận việc phong phẩm chức sắc cho: 

- Ông Trần Văn Thái, sinh năm 1937, (Giáo sư Thái THÁI Thanh) Thư ký BCQ Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định), được phong phẩm Giáo sư Quyền Trung Thiên Sư, thành viên Ban Quyền Thập Ngũ Linh Đăng Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) thuộc Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý. 

Buổi Lễ bái mạng được tiến hành vào lúc 22 giờ 15 và chấm dứt vào lúc 23 giờ, do Ngài Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài Ngọc Hổn Nguơn (Lý Văn Tiên) Chủ lễ (chứng Đàn).


Hội Thánh Cao Đài Chơn lý

Ông Phối sư Quyền Tứ Bữu Thái LỘC Thanh (Nguyễn Hữu Lôc)sau khi bái mạng phẩm
Chức sắc Quyền Tứ Bữu.

Hội Thánh Cao Đài Chơn lý

Ông Phối sư Quyền Tứ Bữu Thượng ĐINH Thanh (Lý Thành Đinh),
sau khi bái mạng phẩm chức sắc Quyền Tứ Bữu


Hội Thánh Cao Đài Chơn lý


Ông Giáo sư Thái THÁI Thanh (Trần Văn Thái) Sau khi bái mạng phẩm chức sắc Quyền Trung Thiên sư  (Chức sắc tại Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định)Các tin liên quan khác