Lịch dương

15
Lịch âm

5
 
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ
(TÒA THÁNH CHƠN LÝ HIỆN NAY)
  
         NAM VIỆT NHA  HÀNH CHÁNH SỰ VỤ  Số : 3436-HCSV.                      Sài-Gòn, Ngày 10 tháng 11 năm 1953
           
THỦ HIẾN NAM VIỆT
 
Gởi Ông Tỉnh Trưởng (MỸ-THO).
 
QUY-CHIẾU : Quý công văn số 1290 AG ngày 17-9-1953.
 
            Tiếp theo quý công văn chiếu thượng, bổn Phủ cho phép các Chức-Sắc Cao-Đài Phái Chơn-Lý Định-Tường, lập một Thánh Thất tại Làng Mỹ Phong, Quận Chợ-gạo (Mỹ Tho).
            Các vị nầy phải tuân theo một cách nghiêm nhặt trong việc cúng tế, các Luật lệ hiện hành về trật tự công cộng và nhứt là phải khai báo trước với nhà Cầm-quyền có thẩm-quyền mỗi lần có cuộc Hội họp cúng tế bất thường.
            Còn đối với những Lễ cúng có định kỳ (Vía, Sóc vọng v.v…) họ phải trình một lần một, để thay vì khai báo, cùng với nhà cầm quyền, trên bản kê khai trong có ghi rõ, theo thứ tự, ngày và giờ của mỗi cuộc lễ.
 
                                                                                                             Ký tên,
                                                                                                       HỒ-QUAN-HOÀI
-----------------------------------------------                                 
Số : 13978-A.G                                                    
Bổn sao gởi Hội-Đồng Hương Chính                      
Ông Quận Trưởng Quận Chợ gạo                           
Xã Mỹ Phong   “Để loan báo”                               
Công-An Trưởng MỸ THO “Để tường”  
                                                                                             
TL. TỈNH TRƯỞNG,                                                               
          Ký tên  
TRẦN VĂN HƯNG                                                    
 
------------------------------------------------
Số : 1552 C.H.
Sao y nguyên văn gởi    
Để giao cho Chức sắc Cao-Đài Phái Chơn-Lý Định Tường,
xin lập Thánh Thất tại làng Mỹ Phong và lấy biên lai gởi Quận.
 
Chợ gạo, ngày 24 tháng 11 năm 1953
          QUẬN TRƯỞNG
 (Ký tên không rõ và đóng dấu)

-------------------------------
[Trên đây là bản sao chép CV số 3436-HCSV của Nha Hành Chánh Sự Vụ thuộc Phủ Thủ hiến Nam Việt V/v cho phép Phái Cao Đài Chơn Lý Định Tường lập Thánh Thất tại làng Mỹ Phong, Quận Chợ gạo – Tiền thân của Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý, số 193 Nguyễn Trung Trực, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền giang ngày nay)
Bản nầy được trích sao y từ quyển LƯU CHIẾU do Hội Thánh Cao Đài  Chơn Lý ấn hành năm 1971, nội dung gồm : Tài sản Đại Đạo, Công văn Chính Phủ, Tư cách Pháp nhân của Hội Thánh. Bản gốc của Ngài Lý Văn Tiên, (Quyền Chưởng Quản  Hiệp Thiên Đài) cung cấp và giữ bản gốc.

 —————————d&c—————————
Các tin liên quan khác