Lịch dương

15
Lịch âm

5
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
CỦA HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ 

ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHƠN SANH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
NGÀY 24.12,2010

Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận tại CV số 54/TGCP-CĐ ngày 30.01.2011
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
Công văn số 54/TGCP-CĐ ngày 30.01.2011
V/v Công nhận kết quả Đại hội Nhơn sanh lần III (NK.2010-2015)
HIẾN CHƯƠNG TU CHỈNH 2010
 
Các tin liên quan khác