Lịch dương

15
Lịch âm

5
Các tin liên quan khác
+ Video 5: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 2: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 11: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 4: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 4: Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ + Video 5: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Các hình ảnh về Tòa Thánh Chơn Lý + Video 1: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Bái mạng Chức sắc trong Ban Thập Ngũ Linh Đăng (Thời Tý ngày 14 tháng 3 năm Canh Thìn 2000) + Video 3: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 49 (01.6. âm lịch 2005) + Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 55 (01.6.Tân Mão 2011) + Video 1: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) + Video 1: Lễ qui điện rầm tháng 2 - 2012 + Video 8: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 1: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Lễ Đón nhận Tư Cách Pháp Nhân Hành Đạo của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (ngày 14 tháng 3 năm Canh Thìn 2000) + Video 5: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất