Bổn Đạo Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) xin trân trọng giới thiệu video về: Bái mạng Chức sắc trong Ban Quyền Thập Ngũ Linh Đăng và Quyền Nữ Đầu Sư của Tiểu Tòa Thánh An Thái tại Tòa Thánh Định Tường vào thời Tý, Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ (11 giờ đêm 14 tháng 4 năm 2002)

Video 1:
Video 2:
Video 3:
Video 4:
Video 5: