Bổn Đạo Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) xin trân trọng giới thiệu video về: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất
Video 1:
Video 2:
Video 3:
Video 4:
Video 5: