THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
SONG-AN

Thánh thất Song An 

Thánh thất Song An
 Xây dựng năm   
Địa chỉ : 
Điện thoại: 

Ban cai quản Họ Đạo - Thánh Thất Song An nhiệm kỳ iii (2010 - 2015):

1.- Dương Trung

1960

Giáo Hữu

Trưởng ban cai Quản

2.- Mang Văn Ánh

1952

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

3.- Nguyễn thị kim Bích

1942

Giáo Sư

Phó trưởng Ban

4.- Nguyễn Văn Ninh

1964

Giáo Hữu

Thư Ký

5.- Duong Thị Hường

1948

Giáo Hữu

Thủ Bổn

6.- Phan thị kim Loan

1968

Lễ Sanh

Phụ trách đạo tràng

7.- Bùi Văn Hà

1970

Lễ sanh

Phụ trách lễ viện


———————————d&c———————————