THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
QUƠN-LONG  

Quon Long
Thánh Thất  QUƠN LONG
Thành lập: 14 tháng 6 năm Tân Mão (1951)     
                                           Tái thiết
 Địa chỉ: Ấp.... Xã Quơn Long, Huyện Chợ gạo (Tiền giang)
                                    Điện thoại:  

 Danh sách Ban Cai Quản Thánh Thất Quơn Long, nhiệm kỳ III  2010 - 2015

1.- Nguyễn Văn Hớn

1937

Chánh Phối Sư

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Nguyễn Văn Hồng

1959

Giáo Sư

PTB.kiêm PT. Đạo Tràng

3.- Huỳnh Văn Đức

1955

Giáo Sư

PTB. Kiêm PT.Lễ Viện

4.- Trần Văn Đước

1964

Giáo Hữu

Thư Ký

5.- Nguyễn Văn Tươi

1957

Giáo Hữu

Phụ trách thủ bổn


———————————d&c———————————