THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
LONG THẮNG
  

Thánh Thất Long Thắng

Thánh Thất Long Thắng (Đồng Tháp)

Thành lập :  Tái thiết : 
Địa chỉ :
Điện thoại:

1.- Tiết Hồng Danh

1940

Phối Sư

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Phan Văn Xà

1953

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

3.- Huỳnh Văn Bảnh

1948

Giáo Sư

Phó Trưởng Ban

4.- Phan Văn Thôi

1968

Giáo Hữu

Thư Ký

5.- Trần Thành Công

1959

- nt -

Thủ Bổn

6.- Phạm Văn Hai

1961

- nt -

Phụ trách Lễ Viện

7.- Võ Văn Minh

1942

Giáo Sư

Phụ trách Đạo Tràng


———————————d&c———————————