THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
AN-LỤC-LONG

Thánh thất Cao Đài Chơn Lý AN LỤC LONG

Thánh thất Cao Đài Chơn Lý AN LỤC LONG

Thành lập năm: ......... Tái thiết năm: ...............
Địa chỉ:
Điện thoại: 


Thánh thất Cao Đài Chơn Lý AN LỤC LONG

Ban Cai Quản Họ Đạo - Thánh Thất An Lục Long
Nhiệm kỳ III (2010 – 2015):  gồm 7 vị :

1.- Nguyễn Văn Hồng, 1951, Giáo sư, Trưởng Ban cai quản
2.- Lê Văn Hoàng, 1942, Giáo Hữu, Phó Trưởng Ban, Chủ Thánh Thất
3.- Nguyễn Văn Dĩ. 1954, Giáo Sư, Phó Trưởng Ban
4.- Trương đình vĩnh Phúc, 1972, Giáo Hữu, Thư Ký
5.- Đoàn Công Lê, 1954, Giáo Hữu, Phụ trách đạo tràng
6.- Lê Thị Xuân, 1937, Giáo Hữu, Phụ trách Lễ Viện
7.- Đinh Trường Phong, 1977, Lễ Sanh, Thủ Bổn

———————————d&c———————————