LỜI KÊU GỌI CỦA TAM THANH ĐẦU SƯ
THAY QUYỀN CHẤP CHƯỞNG MỐI GIỀNG CHƠN LÝ 

Kính Quí Chức sắc Đại, Tiểu Thiên phong Nam, Nữ
Kính quí vị Đạo hữu và Đồng nhi,

             Trăng thanh, gió mát, một trận giông tuông, nền móng Chơn Lý Định Tường của chúng ta tái tạo vừa được đủ chỗ nơi chiêm ngưỡng. Đền thờ vẻ vang là cảnh Châu Thiên Đài, các cuộc là do Huấn Lịnh của Bề Trên của chúng ta là Đại Đức Bửu An Thiên tiếp dẫn do theo Thánh giáo ngày 25 tháng 9 annam 1948, Thầy dạy Đức Tam Tôn và Ông Quyền CQ. Cữu Trùng Đài Nguyễn Văn Năm:

                                    “…Còn nơi Tòa Thánh Định Tường
                              Nhờ hai trẻ liệu lo lường với CA…”

             Vì Đức Tam Tôn qui Thiên cuối năm Mậu Tý (1949), còn Ông Quyền Chưởng Quản  Cửu Trùng Đài Nguyễn Văn Năm trãi bước và độc lập tại Phú Kiết, khiến nên chia rẽ đệ huynh, Tam Thanh Đầu Sư, Thập Ngũ Linh Đăng và toàn thể Đạo phải chung lưng đâu cật, kẻ của người công xây đấp nền móng Chơn lý, tuân Lịnh Bề Trên đã dạy.

             Châu Thiên vừa khánh thành thì ngày giờ Ơn Trên đã định Đại Đức Bửu An Thiên phải trở về Ngọc Tòa Linh Tiêu y như có tiền định với lời nhắc nhở cuối cùng, lời Đức Chí Tôn dạy rằng :

                                    “…Các con muốn trọn chung, trọn thủy
                                          Ba Đầu Sư lo chỉ dắt dìu…”

             Thưa Chư Chức sắc, Thưa quí vị,

            Vì tiền đồ nền Đạo trên 30 năm xây chuyển đem về nguồn cội, qui lại Định Tường, Đức Chí Tôn còn phải biết bao nhiêu là khổ hạnh; Vì nhiệm vụ Thiêng liêng và vì Lịnh Ủy thác của Đại Đức Bửu An Thiên, Tam Thanh Đầu Sư chúng tôi và cả Thập Ngũ Linh Đăng, mặc dù tài sơ đức kém hay là hèn ngu quê dốt, phài đảm nhận nhiệm vụ lái con thuyền Chơn Lý đưa nhơn snh đến bờ Bỉ Ngạn; Mặc dù trong thời gian cơ đạo còn nhiều day trở, bước Đạo còn nhiều nỗi khó khăn, mối Đạo nhiệm mầu còn đang chờ ngày giờ quyết định của Thiên cơ để hoằng thông khắp cùng năm Châu Thề-giới.

             Nguyện noi gương quí Đàn Anh quá cố đã hy sinh cho nền Đạo và noi theo vé Thánh ngôn :

                                            “…Làm hết sức Đại hùng, Đại lực
                                                Hễ tới đâu Thầy chỉ dắt dìu
                                                            Đường liền nẽo thẳng bước theo
                                    Một dây nối chặc giàu nghèo chớ chia….”

             Chúng tôi thành kính yêu cầu toàn thể chức sắc cũng như Chư Đạo hữu Đồng nhi nam nữ xa gần, nên bình tâm vững vẹn đức tin Một Trời Độc Nhứt; Vì đó là Thầy thử thách chúng ta về phần tâm Đạo và yêu cầu Chư quí vị cũng như giai đoạn đã trãi qua, bao giờ chúng ta cũng sẳn sàng đối với Hội Thánh một tất lòng vô tận, hầu chung lưng xây dựng nền Đại Đạo, tiếp theo con đường của Đại Đức đã phóng sẳn như các vấn đề: Phổ thông giáo lý, các Đạo tràng, Tạo tác, Hành đạo… và giữ theo lời di ngôn của Đại Đức Bửu An Thiên, lấy bài “RƯỜNG CỘT” làm căn bổn.

             Một khi nền Chơn Lý được trang hoàng, giáo lý nhiệm mầu được nêu cao cho muôn nhà đồng hưởng, đó là chúng ta được hoàn toàn nhiệm vụ thiêng liêng, đó là chúng ta đền ơn, đáp nghĩa các Bậc Tiền nhân của chúng ta trong muôn một.

                                                     Ngày 1 tháng 8 âm lịch 1956

Tam Thanh Đầu Sư 

         NGỌC ĐẦU SƯ                         THÁI ĐẦU SƯ                   THƯỢNG ĐẦU SƯ
     Ngọc TRƯỢNG Tinh                   Thái THẠNH Nhựt               Thượng VÂN Nguyệt

—————————d&c—————————


Các tin liên quan khác