Đại Đức Bửu An Thiên La Hán. Thế danh là NGUYỄN VĂN CA, sanh năm 1875 tại làng Tân Trụ, Tỉnh Tân An (nay là Tỉnh Long An).
 
            Ngài là người con thứ năm của một gia đình đều nên danh phận.
 

            Thân sinh của Ngài là Cụ NGUYỄN VĂN ĐỐI va Bà ĐẶNG THỊ LỢI. Hai cụ đã hạ sinh những người con sau đây :

 

            1.- Nguyễn Văn Ngàn           : Con trưởng, làm thông phán.

            2.- …………………..            : Con thứ ba (mất lúc còn thơ)

            3.- Nguyễn văn Vịnh              : Con thứ tư, làm quan đến chức Đốc phủ Sứ.

            4.- Nguyễn Văn Ca              : Con thứ năm, Đốc Phủ Sứ, trấn nhậm nhiều nơi với                                                                                                                    chức Chủ Quận như Tịnh Biên, Châu Đốc…

            5.- Nguyễn Văn Phát             : Con thứ sáu,  Lương Y Đông Dương.

            6.- Nguyễn Văn Phấn            : Con thứ bảy, Lương Y Đông Dương.

            7.- Nguyễn Văn Duyên          : Con thứ Tám, làm giáo sư dạy học.

            8.- Nguyễn Văn Liễng           : Con thứ Chín, Dược Sư.

           

            Buổi thiếu thời, Ngài được sự bảo bọc, nuôi dưỡng của người Anh trai trưởng (Ông Nguyễn văn Ngàn).

            Sau khi đổ bằng Thành Chung, Ngài thi đổ Tri Huyện và trên đường công danh Ngài lên đến chức Đốc Phủ Sứ và được tặng Huy chương Ngũ đẳng Bội tinh (Médaille Chevalier de la Le1gion d’honneur của Chánh phù Pháp). Ngài đã được Chánh Phủ Nam Kỳ bổ đi làm Chủ Quận ở nhiều nơi, lâu nhất là ở Quận Tinh Biên, Châu Đốc.

 

            Trong đời làm quan của Ngài, Ngài được nổi tiếng là thanh liêm, công bình và chánh trực, rất ghét những việc mỵ tà, gian xão.

—————————d&c—————————

Các tin liên quan khác