Lịch dương

15
Lịch âm

5

Lễ Đón nhận Tư Cách Pháp Nhân Hành Đạo
của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (ngày 14 tháng 3 năm Canh Thìn 2000)

Các tin liên quan khác