Lịch dương

15
Lịch âm

5

Hội Thánh Bạch Y, tổ chức hội thảo giao lưu lần IV.

(Chơn lý : 28/03/2013)

HT Cao Đài Chơn Lý thăm viếng các Họ Đạo Miền Tây Nam bộ

(Chơn lý : 28/03/2013)

Lễ Lạc thành tái thiết Thánh Thất An Thạnh Thủy (Chợ Gạo, Tiền Giang)

(Chơn lý : 28/03/2013)

Khánh thành tái thiết Thánh Thất Thanh Bình (Chợ Gạo, Tiền Giang)

(Chơn lý : 28/03/2013)

Hội Thánh Cao Đài Chơn lý chuẩn bị tái thiết dãy Đông lang của Tòa Thánh

(Chơn lý : 13/01/2016)