Lịch dương

15
Lịch âm

5

Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Tiền giang thăm và chúc Tết Tân Mão

(Chơn lý : 15/02/2017)

Ban Tôn giáo Chính Phủ thăm và chúc Tết Tân Mão

(Chơn lý : 28/03/2013)

Ban Dân Vận Trung Ương đến chúc Tết Tân Mão

(Chơn lý : 28/03/2013)

Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tổ chức Đại hội Đại biểu nhơn sanh lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(Chơn lý : 28/03/2013)

Lễ bái mạng quí chức sắc nhậm chức trong ban TNLĐ (bổ sung 2011)

(Chơn lý : 28/03/2013)