Đượm cây cỏ Nhâm Thân bước tới

Tây Vương Thánh Mẫu Chơn Ngôn Kinh

Chánh tà yếu-lý

Tu Chơn Thiệp Quyết

Yến sáng chiếu Trời Nam (văn xuôi)

Tròi trọi mình không mới thiệt bần

Phải giữ Chơn Linh đặng trọn lành

Đã từng muôn kiếp có tên Ta

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền

Giới thiệu Ngâm Thánh Ngôn hiệp tuyển