Bài Vận niên năm Quí Vì (1943)

Bài Vận niên năm Nhâm Ngọ (1942)

Bài Vận niên năm Tân Tỵ (1941)

Bài Vận niên năm Canh Thìn (1940)

Bài Vận niên năm Kỷ Mão (1939)

Thầy Chọn Trẻ Ra Làm Rường Cột

Thi văn dạy Đạo của Đức Vân Trung Tử

Bài Kinh Phát Minh

Giải thuyết Đạo Nho

Giải thuyết Đạo Lão

Giải thuyết Đạo Phật

Con có chí cải tà qui chánh

Cửa Chơn Lý khóa chìa vừa hợp

Các con chớ bơ thờ mối Đạo

Các con chuộng Cao Đài danh hiệu

Lò Tạo Hóa, mấy ông thợ tạo?

Tam Kỳ Thánh Huấn

Bên Nữ phái dặn dò, khuyên nhủ

Thầy trước nói Đạo tròn thoạt méo

Tìm ngọc báu non trèo biển lặn