Kinh tam tiểu thời
Đuốc Chơn Lý số 32 Đuốc Chơn Lý số 33 Đuốc Chơn Lý số 34 Đuốc Chơn Lý số 35 Đuốc Chơn Lý số 36 Đuốc Chơn Lý số 37 Đuốc Chơn Lý số 38 Đuốc Chơn Lý số 39 Đuốc Chơn Lý số 40 Đuốc Chơn Lý số 41 Đuốc Chơn Lý số 42 Đuốc Chơn Lý số 43 Đuốc Chơn Lý số 44 Đuốc Chơn Lý số 45 Đuốc Chơn Lý số 46 Đuốc Chơn Lý số 47 Đuốc Chơn Lý số 48 Đuốc Chơn Lý số 49 Đuốc Chơn Lý số 50 Đuốc Chơn Lý số 51 Đuốc Chơn Lý số 52 Đuốc Chơn Lý số 53 Đuốc Chơn Lý số 54 Đuốc Chơn Lý số 55 Đuốc Chơn Lý số 56 Đuốc Chơn Lý số 57 Đuốc Chơn Lý số 58 Đuốc Chơn Lý số 59 Đuốc Chơn Lý số 60 Thiên Đạo CT. Q.1 Thiên Đạo CT. Q.2 Thiên Đạo CT. Q.3 Đạo Qui Lý Nhiệm Tổng danh mục kinh Cao Đài Chơn Lý Tây Vương TM Kinh Bạch Ngọc Kinh Nhựt Tụng Kinh Trung Thiên Bài bái mạng TNLĐ-Nữ ĐS Kệ góng U-minh Nữ phái Chí hảo Chữ Tu Tu Chơn TQ. Chú giải Ngàn Khuyên Ngọn Đuốc Chơn Lý 1 Ngọn Đuốc Chơn Lý 2 Ngọn Đuốc Chơn Lý 3 TG. Sưu tập Q.1 TG. Sưu tập Q.2 TG. Sưu tập Q.3 Luật Bình Quân (ĐCL.52 cũ)

+ LBQ/4

+ LBQ/10

+ LBQ/18

+ LBQ/23

+ L BQ/31

+ LBQ/37

+ LBQ/37

+ LBQ/44

+ LBQ/52

+ LBQ/61

+ LBQ/68

+ LBQ/77

+ LBQ/84

+ LBQ/91

+ BLQ/99

+ LBQ/109

+ LBQ/118

+ LBQ/126

+ LBQ/134

+ LBQ/143

+ LBQ/151

+ LBQ/160

+ LBQ/168

+ LBQ/178

+ LBQ/185

+ LBQ/191....HẾT.

Kệ gióng U-minh tại Vô Vi -Vạn Linh Kệ gióng U-minh Nam phái Lịch sử Pháp văn
Luật Bình Quân (ĐCL.52 cũ)


ĐẠI ĐẠO  TAM KỲ  PHỔ ĐỘ   
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
TOÀ THÁNH CHƠN LÝ            
TIỀN GIANG
 
LUẬT BÌNH QUÂN
[Đuốc Chơn Lý 52]
 
HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ
TÁI ẤN HÀNH VÀ GIỮ BẢN QUYỀN
 
/Lưu hành nội bộ/
THÁNG 5-2010                                                            MÙA HẠ  CANH DẦN
 

—————————d&c—————————

 TÒA-THÁNH ĐỊNH-TƯỜNG
HỘI-THÁNH CHƠN-LÝ
            Kính
Lời cùng Chư Quí Vị Chức-Sắc Thiên-Phong lưỡng phái và Thiện-Nam Tín-Nữ hay rằng:
Vâng theo Thánh-Giáo của Thầy dạy năm Mậu- Dần 1938, Bàn Cai-Quản Tòa-Thánh Định-Tường chọn lựa các bài Thánh-Huấn sau này sắp một quyển tựa đề “LUẬT-BÌNH-QUÂN” để giải mê phá tục, cầu cho Đời đặng mở mang, thoát khỏi vòng cúi phục theo bọn quỉ ma.
Vậy trong đó anh em, chị em ai có tuân thì làm, bằng không chúng tôi không dám ép, dầu Đạo dầu Đời hai bên liệu mà xét lấy, phải cùng không phải, trong hai chữ “BÌNH QUÂN” đó là đủ, chớ nên ỷ thế cậy tài, buông lời lấn lướt mà sanh chuyện bất hòa, rồi thành ra Ta Người chia rẽ.
Đó là chúng tôi vì bổn phận phải làm, cũng có điều bổ ích, song tại lòng người, tin với không tin, nên chúng tôi tỏ lời nói trước.
Nay kính!
Ngày 15 tháng 4 âm-lịch năm 1955. (Ất- Mùi niên)
BAN CAI-QUẢN

---------------------------------------------------

Chú thích:  Đây là quyển Luật Bình Quân tái bản năm 1957, mà bìa mang tên Đuốc Chơn Lý, tạp chí 52.

—————————d&c—————————

Đoc thêm